Home

Hustota referát

Hustota představuje hodnotu dané veličiny vztažené k jednotkovému objemu (bývá také označována jako objemová hustota), jednotkovému obsahu plochy (pak se hovoří o plošné hustotě) nebo jednotkové délce (pak se hovoří o lineární hustotě).Hustota se také mění v závislosti na teplotě, tlaku a látkovém množství (viz stavová rovnice) 6. třída - Hustota Příklad 2: Kostička o hmotnosti 43 g má objem 16 cm3.Jakou hustotu má látka, ze které je vyrobena. m = 43 g V = 16 cm3 [g/cm3] g/cm3 Hustota látky, ze které je kostička vyrobena, je přibližně 2,7 g/cm3.Kostička je pravděpodobn

Teorie Velkého třesku byla veškerá hmota vesmíru soustředěna v nulovém objemu a hustota hmoty byla nekonečně velká a teplota rovněž. Tento stav bývá označován počáteční singularita nebo pouze singu... Celý referát Látka Hustota [kg.m-3]; Acetofenon: 1 033: Aceton: 789,9: Allylalkohol: 854: Anilin: 1 022: Benzín: 700-750: Benzen: 877: Buthanol: 809,8: Cyklohexan: 778,6. Hustota porcelánu je (dle druhu) 2400 - 2600 kg/m 3. Historie porcelánu. Porcelán byl objeven a vyráběn v Číně - tzv. protoporcelán od 7. století př. n. l., porcelán jak jej známe dnes pak od 7. století n. l. V Evropě bylo toto vzácné zboží v 17. a 18. století velmi ceněno Hustota = 7,5 (nápadně těžký!) Další vlastnosti: dokonalá štěpnost podle ploch krychle (3 směry štěpnosti navzájem na sebe kolmé) Vznik: krystalizací z horkých roztoků (hydrotermální rudní žíly, metasomatická ložiska), kde se často vyskytuje se sfaleritem, pyritem a chalkopyrite

Hustota - Wikipedi

 1. Hustota kapalin - tabulky hustoty kapalných látek. Hustota - kapaliny. Úvod > Tabulky > Hustota - kapaliny Hustota kapalin. Pokud není uvedeno jinak je uváděna hustota kapalin při 20 °C. Tabulka hustoty vybraných kapalin: Látka Hustota [kg.m-3] Poznámka; Acetofenon: 1 033 : Aceton: 789,9: 792 : Allylalkohol: 854 : Anilin
 2. Hustota pevných látek - tabulky hustoty pevných látek. Tabulka hustoty pevných látek: Látka Hustota [kg.m-3] Poznámka; Asfalt: 1 30
 3. erálu. Jedná se o
 4. Teorie: Hustota se vypočte s= m V [s]= kg m3 Pomůcky: homogenní váleček odměrný válec voda rovnoramenné váhy sada závaží mikrometrické měřidlo. Postup: 1) Určíme hmotnost válečku pomocí rovnoramenných vah, určíme průměrnou a relativní odchylku! 2) Určíme objem V1 dosazením průměru d a výšky h do rovnice V1=p d2 h

Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo fyziky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází učivo fyziky z 6. ročníku (zápisy do sešitu, dále pak zadání samostatných úkolů určených k procvičování jednotlivých částí daného učiva) Dnešní stále rostoucí hustota dopravních sítí zvyšuje obchodní propojení a přímo přispívá ke globalizaci světa. Energetické zdroje dopravy a jejich vliv na životní prostředí Vývoj lodní dopravy v Čechách - referát (Dějepis Hustota materiálů a látek 08.04. 2013by Jakub Kratina. Tabulka hustoty různých materiálů a látek. Hodnoty hustoty materiálů - hustota oceli, hustota mědi, hustota látek. vyhledávání je možné pouze v 1. sloupc Čedič neboli bazalt (starší, paleozoické bazalty se nesprávně nazývají diabas nebo melafyr) je velice četná tmavá výlevná vyvřelá hornina s charakteristickou porfyrickou nebo sklovitou strukturou, někdy s vyrostlicemi jednotlivých minerálů. Vyskytuje se však i ve formě škváry, bez viditelných krystalů.Obvykle má šedou či černou barvu, zvětralý čedič má barvu. Zobrazit obrázky k referátu Vytisknout referát Pardubický kraj ROZLOHA: 4519 km2 POČET OBYVATEL: 509 353 HUSTOTA OBYVATEL: 113 obyvatel na km2 NEJVYŠŠÍ BOD: Králický Sněžník 1423 m. n. m. NEJNIŽŠÍ BOD: Labe u Kojic 200 m. n. m. CELKEM OBCÍ: 452, z toho 29 měst SÍDELNÍ MĚSTO: Pardubic

Hustota osídlení: 131 obyvatel na km 2. Sousedé: SRN - Spolková země Sasko, kraje Liberecký, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský. Tato poloha předurčuje Ústeckému kraji významné místo v mezinárodní hospodářské a kulturní spolupráci a je východiskem pro pestrou paletu aktivit přeshraniční spolupráce < Předchozí referát Zpět na výpis látek Následující referát > Polovodiče Ženské křivky Fyzika. Anomálie vody Co je to anomálie vody? Fyzikální jev; hustota vody v intervalu 0 °C až 4 °C roste, při teplotě 4 °C dosahuje maxima a se stoupající teplotou klesá; anomálie vody je předpokladem života ve vodě, protože. Vlastnosti: Tvrdost 7, hustota 2,65, barva fialová, vryp bílý, lesk skelný, průhledný, průsvitný. Stěpnost žádná, lom lasturnatý. Opál = oxid křemičitý - SiO2 x nH2O Magická krása opálu drahého byla od starověku obdivována a vysoce ceněna Vytisknout referát Přidat referát do záložek. hustota tuhého tělesa je větší než hustota kapaliny (? t > ? k) Tíhová síla, která působí na těleso, je větší než hydrostatická vztlaková síla. Výslednice sil směřuje dolů a těleso tedy klesá ke dnu hustota [g cm-3] 0,0001787: elektronegativita: 3,89: oxidační stavy: 0: elektronová konfigurace: 1s2: atomový poloměr [pm] 31: kovalentní poloměr [pm] 32: specifické teplo [J g-1 K-1] 5,193: slučovací teplo [kJ mol-1] - tepelná vodivost [W m-1 K-1] 0,1513: 1. ionizační energie [kJmol-1] 2372,323: 2. ionizační energie [kJmol-1.

Hustota bývá nazývána také jako měrná hmotnost, ve vzorcích se značí řeckým písmenem \(ρ\) [ró]. Základní jednotkou hustoty je kg / m 3 (lepší zápis pro kg / m 3 je kg . m-3), v chemii se často používá také g . cm-3, nebo např. kilogram na litr V tom případě by bylo vhodnější omezit se na pevné látky, jejichž hustota se v závislosti na teplotě a tlaku mění jen minimálně. 4. autor: Mgr. David Mánek vloženo: 07. 01. 2011, 13:11:28. Opět děkuji za komentář. Pro diskusi nad vlivem vnější teploty nebo tlaku na hustotu je při hodině prostor a spolu s žáky se jí. Zjistila jsem, že na některá témata se hledají odkazy nebo texty hodně těžce. Takže jsem se rozhodla, že udělám webovky, aby si s tím nemuseli ostatní lámat hlavu Jana B ělohubá, ZŠ Volyn ě 8. t řída- Člov ěk a p říroda- Chemie VY_52_INOVACE_00_Anotace CHEMIE 8. ro čník ( rozší ření a prohloubení u čiva ) Sada obsahuje: 21 prezentací 15 pracovních list

OPIÁTY Někdy bývá tato skupina označována jako morfiová. Podle jednoho zástupce morfinu čili morfia, kde hlavní zneužívanou látkou je opium (látky: opium surové, kuřácké opium a z něj izolované některé alkaloidy: heroin, morfin, kodein, tebain, kodein) Fyzikální veličina hustota má značku ρ, je definována jako podíl hmotnosti a objemu ρ=m/V.. Základní jednotkou hustoty je kilogram na metr krychlový (kg/m³). Z dílčích a násobných jednotek jsou používány gram na centimetr krychlový (g/cm³, 1g/cm³=1000kg/m³), kilogram na decimetr krychlový (kg/dm³, 1kg/dm³=1000kg/m³), tuna na metr krychlový (t/m³, 1t/m³=1000kg/m³) Pravá hustota látky ρ (kg/m 3) je definována jako poměr její hmotnosti M (kg) a objemu V (m 3), který látka zaujímá ve vzduchoprázdnu: (1) Obvykle se zjišťuje z hustoty relativní. Relativní hustota látky je poměr hmotnosti určitého objemu látky při teplotě T 1 k hmotnosti stejného objemu vody při teplotě T 2 za. Vodík, chemický prvek H. Popis, fyzikální a chemické vlastnosti. Výskyt v přírodě, minerály. Průmyslová výroba, alternativní výrobní postupy, metody rafinace, laboratorní příprava a praktické využití vodíku

Chem. Listy 107, 126 135 (2013) Referát 128 2.1. Hustota na rostoucí teplot Jedním z d ůležitých parametrů, který prochází v okolí kritického bodu významnou proměnou, je hustota. Se zvy Fyzikální veličiny Objemová hmotnost - fyzikální veličiny. 16. 5. 2013. Objemová hmotnost - značka ρ [ró], jednotka kg/m3 Zdánlivá hustota, poměr hmotnosti tělesa ku objemu tělesa (stanovený z vnějších rozměrů) neboli hmotnost objemové jednotky materiálu i s dutinami a póry Hustota osídlení - referát (Zeměpis) Doporučený ročník: 8 Předmět: zeměpis Mezipředmětové vazby: informační a komunikační technologie (ict) Cíl aktivity: zpracovat data o hustotě osídlení evroých zemí, práce s databázemi, vyhledat informace v angličtin. Pokud je hustota tělesa větší než hustota tekutiny, tíhová síla je větší než vztlaková a těleso jde ke dnu. To může být například kámen ve vodě. Pokud jsou si hustoty rovny, tak jsou si rovny i vztlaková a tíhová síla a těleso plove (nejde ani nahoru ani dolů). To odpovídá situaci plavce ve vodě

Referáty: Zeměpi

Hustota zalidnění: 91 / km² (79. na světě) Jazyk: rumunština, regionálně maďarština a němčina Náboženství: křesťanství: převážně pravoslavné, též evangelické, řeckokatolické, římskokatolické Nejvyšší bod: Moldoveanu (2 544 m n. m.) Hlavní město: Bukurešť Státní zřízení: republika Prezident: Traian Băsesc 1) Hustota argonu za normálních podmínek je 1,7857 g/l. Jakému objemu odpovídá 250 g argonu? Správná odpověď je 140 l. 2) Jaká je hustota vzduchu za normálních podmínek, jestliže uvažujeme složení 21% kyslíku a 97% dusíku hustota kapaliny, do které je těleso ponořené, jednotka kilogram na metr krychlový (kg/m3) gravitační konstanta (10N/kg) Příklad 1: Dvoulitrová láhev je ponořená do vody. Jaká je vztlaková síla, kterou je láhev nadlehčována? 1. Možná úvaha Dvoulitrová láhev vytlačí 2 l vody = 2 kg vody F = 20 N 2 Co udává hustota látek Jak využít k výpočtu fyzikální vzorec. 6.třída. LÁTKY A TĚLESA. Všechy předměty a věci kolem nás můžeme ve fyzice nazvat souhrným pojmem TĚLESA. TĚLESO je například židle, stůl, auto, ale také sklenice vody, láhev piva atd. LÁTKA je to, z čeho se tělesa skládají např. dřevo, voda. Jeho hustota je nejnižší ze všech nelehčených plastů. Na druhé straně má vyšší pevnost, tuhost, tvrdost a odolnost proti oděru. Vzhledem k vyšší teplotě tání má lepší tvarovou stálost za zvýšených teplot (dlouhodobě až 100 °C). Lépe odolává vzniku napěťových trhlinek než polyethylen

Kurz: Fyzikální praktikum 1

HUSTOTA LÁTEK - Fyzikální kabinet GymK

Itálie (Italská republika). Rozloha: 301 278 km 2 Počet obyvatel: 58 130 000. Hlavní město: Roma (Řím) 2 805 000 obyv.. Měna: dříve 1 Euro = 100 centů (dříve italská lira Český-jazyk.cz - SLOHOVÁ PRÁCE: Černá Hora (Odborný referát) › Republika Crna Gora, Černohorská republika, má rozlohu 13812 km2. Tento malý přímořský stát se rozkládá na jihovýchodě Evropy. Je to převážně hornatá země, přičemž celé její horstvo spadá pod.. - hustota tělesa, ρ k - hustota kapaliny a) ρ t > ρ k - těleso klesá ke dnu (kámen ve vodě) b) ρ t = ρ k - vznáší se (ryby, mořští živočichové) c) ρ t < ρ k - stoupá, až se částečně vynoří (dřevo ve vodě) po vynoření je vztlaková síla v rovnováze s tíhovou silou F vz = F G tj. V ponor ρ k g = m g. Planeta Merkur - referát. DOC. Stáhnout kompletní materiál zdarma (36 kB) Průměrná hustota planety je 5400 kilogramů / metr krychlový. Jeho osa je skloněna pod úhlem 7 stupňů vůči sklonu naší osy. V roce 1991 byly na Merkuru objeveny zásoby vody ve formě věčně zmrzlého ledu, jenž byl objeven na dně kráterů, jež.

Fe a Al - Vánoční prskavka Prskavky hoří vlivem směsi, která obsahuje 4 hlavní složky. J edná se o najemno namletý prášek z dřevěného uhlí, oxidovadla, které je nejčastěji dusičnan barnatý či dusičnan draselný (obsah cca 50 %), dále práškového hliníku (cca 10 %) či železných pilin a také pojiv Referát R0 pokyny a zadání Pokyny k vypracování enTto soubor obsahuje zadání referát· R0 ozna£ená P1 aº P10. Student vypracuje ze zadání referát· R0 daných £ísly P1 aº P10 jeden p°íklad, který mu zadá vyu£ující na druhém cvi£ení PP1. Ru£n¥ psaný referát R0 student odevzdá na t°etím cvi£ení PP

Porcelán a keramika - Chemie každodenního život

Průměrná hustota lidského těla je a) při vydechnutí 1 050 kg × m -3, b) při nadechnutí 1 000 kg × m -3. (24 N, 0 N) 3) Jakou nejmenší tloušťku musí mít ledová kra o obsahu plochy 4 m 2 , aby unesla člověka o hmotnosti 96 kg Přehled učiva 7. ročníku. Září: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU; Stavba látek, jejich rozdělení a základní vlastnosti. Neuspořádaný pohyb částic látky Obyvatelstvo Aktuálně 7,2 mld. lidí na světě Demografie= vědní disciplína, která studuje přirozenou obnovu populace a faktory, které tento proces ovlivňují Hustota zalidnění: počet obyvatel na km2, údaj, který se běžně uvádí u států či jiných zemí, charakterizuje jejich průměrnou míru osídlenosti. Česko 133 obyvatel / km² Svět 13 obyvatel / km Hustota suchého vzduchu; Složení suchého vzduchu; Viskozita vzduchu; Vzduch Vzduch je směs plynů tvořící atmosféru (plynný obal Země). Vzduch má vliv na všechny chemické proměny jak v nerostné přírodě, tak i v živých organismech. Kromě toho tepelná kapacita vzduchu udržuje na Zemi teplotu přijatelnou pro život, jinak.

Úvod » referát-česká republika. Rozloha v km2:78 866 Počet obyvatel:10 304 260 Hustota zalidnění (obyv.na km2):132 Hlavní město:Praha Politický sistém:republika Měna:1 koruna=100 haléřů. Královéhradecký kraj leží v severovýchodní části Čech. Hranici kraje tvoří z více než jedné třetiny státní hranice s Polskem v délce asi 208 km. Se sousedními Libereckým a Pardubickým krajem tvoří oblast Severovýchod, která patří mezi tři největší oblasti v republice jak rozlohou, tak počtem obyvatel Tropický deštný les, též tropický deštný prales, je zalesněný biom s trvale teplým a vlhkým podnebím.Obvykle se uvádí jako dolní hranice celoročních srážek 2000 mm (v různých pojetích 1700-2500 mm). Podmínkou je, aby klima bylo vlhké skutečně celoročně, tzn. aby i v nejsušších měsících spadlo minimálně 60 mm srážek

1. referát (Pružnost a pevnost I.) Přímý prut nekonstantního průřezu (viz obrázek) je složen ze dvou částí. Každá z částí je charakterizována svou délkou l i, průřezem A i a materiálem (ocel, měď nebo hliník). Daný prut je zatížen vnější silou F, vlastní tíhou vyplývající z tíhového zrychlení g = 9,81 m s-2, a dále změnou teploty delta t i každé z. a menší než je hustota vzorku) zjistit okamžik, kdy měřený vzorek začne v kapalině flotovat bez pohybu nahoru nebo dolů po dobu nejméně jedné minuty. • Jako vzorky - opracované výrobky, prášky a granule nejsou vhodné Metoda FLOAT SINK • Pro vlastní měření se použije kádinka naplněná zkušebním roztoke Latinský název zlata je aurum , jeho značka je Au. Protonové číslo je 79, a jeho relativní atomová hmotnost je 196,96655. Přibližná elektronegativita 2,54. Teplota tání zlata je 1064,18ºC a teplotu varu 2856ºC. Je to prvek I.B skupiny. Ve sloučeninách se používá oxidační číslo I a III, hustota ryzího zlata je 19,32g*cm³

Od slídy po křemen - učebnice - Seminárky, referáty

Hustota zemské k ůry se pohybuje mezi 2,7 až 2,9 g/cm 3. Je tvo ře kyslíkem (46%), k řemíkem (28%) a hliníkem (8%). Hlavními nerosty jsou oxidy a k řemi čitany. Mocnost zemské k ůry je velice prom ěnlivá v závislosti na reliéfu. Připadá na ni jen 1,5 % celkové hmotnosti naší planety Výjimečným dílem středověkého stavebního umění je pražský Karlův most a jeho věže.Kamenný most, původně zvaný Pražský, teprve od roku 1870 Karlův, byl založen za osobní účasti KarlaIV. dne 9.července roku 1357 vedle zbytků starého románského mostu Juditina (kolem1270) Úvod » Referát- Středočeský kraj. Středočeský kraj. Středočeský kraj jako vyšší územně samosprávný celek byl vytvořen v roce 2000. Na rozdíl od ostatních krajů nemá své sídlo umístěno na vlastním území, ale na území jiného kraje, Hlavního města Prahy. Hustota zalidnění je nejvyšší v okresech Kladno. Hustota látky stejnorodého tělesa se dá vypočítat, pokud známe jeho hmotnost a objem. Pro výpočet platí vztah: Pokud je hmotnost m v kilogramech (kg) a objem V v metrech krychlových (m3), potom hustota je v kilogramech na metr krychlový (kg/m3). Pokud je hmotnost m v gramech (g) a objem V v centimetrech krychlových (cm3), poto Hustota zalidnění je nejvyšší v okresech Kladno, sem moc rád že sem tenhle referát našel ptz bych si ho do dalšího dne asi tak pěkně sám nenapsal!! faKT DÍK Odpovědět. DÍKES (NATKA, 22. 2. 2007 17:48) Taky ti moc děkuji už jsem z toho dostal 1 tak moc dí

Hustota kapalin - fyzikální tabulky objemové hmotnost

Merkur je Slunci nejbližší a zároveň nejmenší planeta ve sluneční soustavě. Pro představu o jeho velikosti je jeho průměr asi 38 % průměru Země a je tedy zhruba 1,4krát větší než Měsíc Hustota osídlení je ve vnitřním městě 24 448/km², v celé oblasti pařížské aglomerace pak 770/km² (podle údajů z r. 1999 ). Vývoj počtu obyvatel mezi lety 1801 a 200 Vlastnosti látek prezentace VY_52_Inovace_217 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Projekt EU peníze školám Operačního program Španělsko . Autor: Tom Lexís | 26.1.2010 14:24 | 6 komentářů | Přečteno: 5580 krát Oficiální název: Španělské království Rozloha: 504 783 km2 Obyvatelstvo: 39 270 000 Hustota zalidnění: 77 obyvatel na km

Hustota osídlenia na km²: 720,05 osôb na km² Symboly mesta Erb. Prvé známe vyobrazenie erbu pochádza z roku 1324. Základom erbu Trenčína je modrý štít, na ktorom sa nachádza strieborný baránok hľadiaci smerom za seba. Nad hlavou baránka sa nachádza zlatá šesťcípa hviezda na zlatej stuhe, ktorá vychádza z jeho pysku Základní info: Hl. město: Bratislava Rozloha: 49 000 km² (přesně 49 036 km²) Počet obyvatel: 5 411 000 (přesně 5 410 728) Hustota obydlení: 110 obyvatel na km² Jazyk: slovenština (úřední), čeština (zčásti úřední- podle wikipedie), maďarština (mluví se jen v.. Železo je ľudstvu známe už od staroveku (halštadská a laténska doba), jeho väčšia priemyselná produkcia sa začala až v 18. storočí.Na výrobu sa používajú už vyššie spomenuté rudy (hematit, magnetit, siderit, limonit).Výroba je založená na redoxných reakciách s oxidom uhoľnatým, resp. uhlíkom v tzv. vysokých peciach. Do vysokej pece sa dávkujú upravené rudy. Eshop1 oleje.cz nabízí motorové oleje, převodové oleje průmyslová maziva, přísady do nafty, přísady do benzinu, přísady do maziv, aditiva, on-line prodej olejů a maziv, poradna, vyhledej olej, E-shop, poradenství, informace ze světa maziv, Brno, Praha Bratislav Rychlý pevný disk formátu 3.5 s kapacitou 1 TB, 64 MB vyrovnávací paměť, rychlost 7200 ot./min, rozhraní SATA 6Gb/s, Dual Procesor, Colossal Cache, SecureConnect, vysoká hustota zápisu 1 TB na plotnu

Každý žák si připraví referát či prezentaci na přidělené téma (seznam je uveden níže). Témata se týkají památek UNESCO i nehmotných. Referát či prezentaci: Budete prezentovat ve škole. Časové rozmezí cca 5 minut Začali jsme probírat téma Hustota látky. V prezentaci se nachází informace o tom, jaké jsou základní a další jednotky hustoty a postup, jak vypočítáme hustotu látky

Hustota pevných látek - fyzikální tabulky objemové hmotnost

Zlínský kraj je jeden ze 14 vyšších územně samosprávných celků v České republice.Tvoří jej tři okresy ve východní části územního Jihomoravského kraje a okres Vsetín z jihovýchodní části Severomoravského kraje.Nachází se ve východní až jihovýchodní části České republiky a zároveň i Moravy (jako jediný ze všech krajů Česka leží výhradně na území. VELKÝ TŘESK, VZNIK HVĚZD. Velký třesk je v současnosti nejuznávanější vědeckou teorií o vzniku našeho vesmíru. O dehrál se zhruba před 13,7 miliardami let a je to natolik obsáhlé téma, že je skoro nemožné ho popsat na pár řádcích. Vzhledem k tomu, že tolik času nemáme, shrňme si to co nejstručněji alespoň v několika málo odstavcích Referát - Středočeský kraj. 9. 11. 2007. Středočeský kraj. Středočeský kraj jako vyšší územně samosprávný celek byl vytvořen v roce 2000. Na rozdíl od ostatních krajů nemá své sídlo umístěno na vlastním území, ale na území jiného kraje, Hlavního města Prahy. Hustota zalidnění je nejvyšší v okresech. Referát - Švédsko. 15. 1. 2009. Švédsko. je nordická země na severu Evropy.Hraničí s Norskem na západě a Finskem na severovýchodě. Na východě Švédska leží Baltické moře. Hustota obyvatelstva je nízká, většina je koncentrována v městských oblastech. Velkou část země pokrývají lesy a horská divočina

Referáty: Chemi

Španělsko Referát 5

Video: Základní informace o kraji: Ústecký kra

Referát ze zeměpisu - PolskoPozorovanie správania sa telies | Ťaháky-referáty
 • Me družstev v atletice 2019 vysledky.
 • Amazon dobrovíz doprava.
 • Termální lázně západní maďarsko.
 • Škodí mravenci stromům.
 • Předseda krajského soudu.
 • Tabula rasa filozofie.
 • Výtok z pupíku v těhotenství.
 • Patterdale terier video.
 • Praní ručníků ocet.
 • Chronický zánět dutin.
 • Transkonjunktivální plastika dolních víček.
 • Prima comedy central matonoha.
 • Čajovna dobrá trafika na újezdě malá strana.
 • Sumec obecný.
 • Sony mdr zx310b.
 • Conterganové děti.
 • Kompozitní desky do kuchyně.
 • Opel akce 2017.
 • Kdoule hrušková.
 • Rychlost motokáry.
 • Cizrnové palačinky.
 • Žaludeční šťávy v ústech.
 • Florbalový turnaj základních škol 2019.
 • Stojací lampy bauhaus.
 • Jak se zbavit tesaříka.
 • Utopie čapek.
 • Než jsem tě poznala kniha.
 • Remax brno byty.
 • Damaškový nůž mikov.
 • Miriam chytilová rozvod.
 • Piskovani auta cena.
 • Vyšetření řasinek.
 • Onycosolve heureka.
 • Prace za rohem zdarma.
 • Kepr černý metráž.
 • Bleach chad's power.
 • Abecední seznam.
 • Dlouhé společenské šaty pro malé postavy.
 • Meteo radar evropa.
 • Saúd bin abd al azíz.
 • Svatební šaty bílé.