Home

Plynná fáze

Plynná fáze :: Co mě bav

Kolona je zařízení, používané v chemickém průmyslu, jakož i v laboratorním měřítku, k frakční destilaci (rektifikace) nebo absorpci.Do kolony jsou zaváděny zpravidla zespoda páry a shora kapalina.Uvnitř kolony dochází k výměně hmoty mezi kapalnou a plynnou fází. V důsledku toho je plynná fáze obohacována o těkavější složky a/nebo ochuzována o složky, které. Trojný bod udává teplotu a tlak, při kterých jsou v jednosložkovém systému v rovnováze současně tři fáze (např. pevná, kapalná a plynná) a systém nemá žádný stupeň volnosti.Na obrázku příkladu fázového diagramu je určen jako průsečík křivky tání, křivky nasycených par a sublimační křivky, tj. bod čeština: ·jedna z více po sobě následujících částí děje· (v chemii) látka tvořená molekulami či atomy jednoho druhu a mající určité fyzikální vlastnosti kapalná fáze plynná fáze· (ve fyzice) veličina charakterizující okamžitou výchylku vlnění (v elektrotechnice) jeden ze souběžných vodičů určených pro vedení.

PPT - Téma VI PowerPoint Presentation - ID:3753543

Separační filtr plynné fáze LPG s otočným vývodem 360

 1. PLYNNÁ FÁZE. Obsahuje převážně etan, metan, oxid uhelnatý a vodík. Díky vysokému obsahu vodíku má 1,6x vyšší výhřevnost než zemní plyn, a nižší emise spalin než zemní plyn (navíc v kombinaci s nižší spotřebou)
 2. fáze, ubude jeden stupeň volnosti - např. tlak soustavy se již nemůže volit libovolně, ale je jednoznačně určen volbou ostatních stavových proměnných. Zředěný roztok chloridu sodného, nad kterým je plynná fáze, je bivariantní
 3. Plynná fáze stoupající zespodu vzhůru kondenzuje a stéká dolů. Stoupající plynná fáze tak přichází opakovaně do styku s protiproudně stékajícím konden-zátem, který se stoupajícími parami znovu vyhřívá a dochází k opětovnému obohacení plynné fáze těka
 4. Plynná fáze je jednou ze čtyř základních fází veškeré hmoty spolu s pevnou fází, kapalnou fází a plazmou. Plyny lze jasně odlišit od pevné a kapalné fáze, protože na rozdíl od pevných látek nebo kapalin jsou atomy ve volném pohybu a šíří se kolem nádoby
 5. Plynná fáze půdy je tvořena půdním vzduchem, který je významný pro biologické a chemické procesy v ní probíhající. Vyplňuje póry bez vody a oproti atmosférickému vzduchu obsahuje zpravidla více CO 2 , méně O 2 a zvýšené množství vodních par
PPT - PŮDNÍ CHEMIE: Chemické složení Půdní chemické reakce

Při další kompresi za konstantního tlaku (Obr. 20-1, oblast 3) se postupně zkapalňují další podíly plynu, až plynná fáze úplně vymizí. Další snižování objemu vzniklé kapalné fáze je možné jen za cenu vysokých tlaků (Obr. 20-1, oblast 4). Nad tzv Tvarovky se používají pro venkovní nízkotlaké a středotlaké rozvody topných plynů (zemní plyn, bioplyn, plynná fáze propanu), max. PN 4; pozn. : dle TPG 702 01 max. provozní přetlak 4 bary (0,4 MPa) pro topné plyny- venkovní tlakové rozvody pitné vody, max. PN 16, d 20 až 500 mm (dle typu elektrotvarovky Chemické metody -kapalná fáze 06.04.2020 Materiály a technologie přípravy -M. Čada -www.fzu.cz/~cada 9 • Tenká vrstva roste z prekurzoru v kapalné fázi

Filtr vložky plynné fáze - lpgprofi

plynná fáze Zn (body varu resp. kondenzace) a konečně křivka určená body C3-C4 podmínky, při kterých mohou koexistovat pevná a plynná fáze Zn (body sublimace resp. kondenzace). Pro názornost jsou zde čárkovaně uvedeny též závislosti pro nestabilní rovnováhu (s)-(g Filtr ULTRA 360 je nově vyvinutý separační filtr pro účinnou filtraci plynné fáze LPG v kombinaci s ergonomií pro snadnou montáž a univerzálnost použití. Účinnou filtraci umožňuje originální tvar a provedení filtrační jednotky. Přivedená plynná fáze LPG je vířivými lopatkami uvedena do rotačního pohybu po obvodu stěn filtru a je tlačena po stěnách do dolní. Ze třetí fáze jsou vyřazeny některé výrobní a řemeslnické obory, které spadají do poslední fáze. Obě fáze ale nakonec začínají evidovat společně, takže není třeba řešit, jestli spadáte do 3. nebo 4 vlny. Třetí fáze elektronické evidence tržeb se týká oborů: zemědělství, lesnictví, rybářství Řešení LASTA je připraveno na připojení 2 až 8 tlakových lahví o náplni 33 kg, ze kterých je odebírána plynná fáze. Tlakové lahve jsou umístěny v kovové kleci. Tlak plynu je redukován na provozní tlak pro rozvod a spotřebiče regulátorem tlaku, umístěným za sběrným potrubím.. Proto nesmí být žádná pevná látka (pevná fáze) ani žádné bubliny (plynná fáze).. Podobně se mohou koncentrace rozpuštěných látek v nenasyceném roztoku měnit, dokud se nevytvoří sraženina nebo bublina. Zatímco v nasycených roztocích, dvoufázových (kapalina-pevná látka nebo kapalina-plyn), je koncentrace.

adsorpce na rozhraní roztok/plynná fáze adsorption at interface solution/gas. Změna složení v povrchové vrstvě roztoku oproti objemové fázi popsaná Gibbsovou adsorpční izotermou, která má pro binární roztok tvar: pro ideální (zředěné) roztoky Když se z láhve odebírá plynná fáze, odpařuje se z kapalné fáze stále nový plyn. Láhev během odběru plynu nikdy nenaklánějte, protože by se do rozvodů mohla dostat i kapalná fáze. K zamezení zamrznutí plynového regulátoru pomůže 12V topné tělísko Eis-Ex plynná fáze PB resp. zemní plyn o tlaku 50 ÷ 80 kPa, svítiplyn resp. koksárenský plyn o tlaku min. 4 kPa, množství max. 15 Nm3/hod - krátkodobě; Tlakový ovládací vzduch čistý, suchý, o přetlaku 0,6 MPa, množství max. 2Nm3/hod - krátkodobě; Elektrická energi

Filtr MAGIC - plynná fáze :: LPG-SHO

 1. plynná fáze Js 50,kapalná fáze Js 80: Možnosti přepravy: zkapalněné plyny tř.2 dle RID včetně bezvodého amoniaku-P29BH: Zvětšit obrázek >> Řadové označení: Zas. Hmotnost prázdnévo vozu: 20 500 kg: Ložná plocha nebo ložný objem: 58 m3: Materiál kotle a vnitřní povrchová ochrana
 2. Plynná a kapalná fáze homogenizují vždy za teplot vyšších než je teplota rozpuštění halitu (Ts-NaCl) i sylvínu (Ts-KCl). Popisované vztahy jsou analogické situaci A (systém H 2 O - NaCl, obr. 13). Fázové vztahy za nízkých teplot jsou v následujícím popisu vynechány, pro určení salinity nejsou podstatné. Za.
 3. u hesla adsorpce na rozhraní roztok/plynná fáze: u hesla adsorpce na rozhraní roztok/plynná fáze: u hesla adsorpce na rozhraní roztok/plynná fáze: u hesla adsorpce ze směsí plyn.
 4. GC-MS/PUF [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF)] ng/m³.
 5. ologická databáze » ČSN ISO 10185 (zruš.) - plynná fáze. ČSN ISO 10185 (zruš.) - Tabák a tabákové výrobky - Slovník. Stáhnout normu: ČSN ISO 10185 (zruš.
 6. Fáze může být plynná, kapalná nebo tuhá. V soustavě může existovat jedna fáze, dvě fáze, případně i všechny tři fáze. V soustavě může být pouze jedna plynná fáze, protože plyny nebo páry se vždy mísí. Kapalných fází může být v soustavě více, pokud se kapaliny spolu nemísí
 7. PALIVA 6(2014), 1,S. 1 - Adsorpční odstraňování CO 2 ze zemního plynu za vyššího tlaku 1 ADSORPČNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ CO 2 ZE ZEMNÍHO PLYNU ZA VYŠŠÍHO TLAKU Kristýna Hádková, Viktor Tekáč, Karel Ciahotný, Zdeněk Beňo, Veronika Vrbov

Kolona (chemie) - Wikipedi

Magma je žhavotekutá, převážně silikátová tavenina, jejímiž hlavními složkami jsou SiO 2, Al 2 O 3, Fe 2 O 3, FeO, CaO, MgO, Na 2 O a K 2 O. V různém množství je v magmatu přítomna plynná fáze - jde především o H 2 O, CO 2, HCl, HF, H 2 S, H 2, CO, SO 2, SO 3 a N 2. Tyto těkavé složky se uplatňují při krystalizaci. Výhřevnost: kapalná fáze: dle složení 46,34 - 47,70 MJ/kg plynná fáze: dle složení 93,57 - 123,55MJ/m 3 Spalné teplo: kapalná fáze: dle složení 50,43 - 51,75 MJ/kg plynná fáze: dle složení 101,82 - 134,02 MJ/m 3 Teplotní třída: T1 Třída požáru: C 10. Stálost a reaktivit

Trojný bod - Wikipedi

fáze (1) do kapalné (2) se dostaneme vhodnou změnou teploty a tlaku průchodem přes nadkritickou oblast. Na křivce T r - K se kapalná a plynná fáze nachází v rovnováze. Kapalná fáze přechází do oblasti s nižší hustotou vlivem teplotní expanze a plynná fáze přecház plynná fáze bude oproti kapalné fázi obohacena o těkavější složku kapalné směsi. Tohoto efektu se využívá při dělení směsí takových kapalin metodou zvanou destilace. Princip destilace ozřejmuje následující fázový diagram (Obr. 1), který je konstruován jako izobarick

Plynná fáze se tvoří přímo u zákazníků. Společnost Air Products tuto koncepci posunula technologicky mnohem dále. CryoEase Microbulk. Koncepce CryoEase Microbulk, zajišťuje dodávky plynů kontinuálním způsobem, nikoliv výměnným způsobem. Takto vyvinutá koncepce doplňování plynů má revolučně-evoluční výhody Adsorpce na fázovém rozhraní roztok - plynná fáze Gibbsova adsorpční izoterma 2 2,1 22, 1d d dln dTp c Tc Tc ⎛⎞γγ⎛⎞ Γ=−⎜⎟=−⎜⎟ RR⎝⎠⎝⎠ kde 2 2,1 2 1 1 1 sn nn n ⎛⎞ Γ=⎜⎟− A ⎝⎠ Koncentrační závislost povrchového napětí roztoků roztoky povrchově inaktivních láte Na obr. (a) je znázorněn systém, který se svým chováním nejvíce blíží systému ideálnímu, plynná fáze vždy obsahuje více těkavější složky než fáze kapalná. Na obr. (b) a (c) jsou znázorněny systémy tvořící azeotropickou směs, tedy směs, u které mají plynná a kapalná fáze stejné složení. p1 p2 p3 xA,1 yA,

fáze - Wikislovní

Neplatí pro spotřební zařízení v nichž se propan-butan nespaluje (např. chemické zpracování propan-butanu), pro rozvod směsi propan-butanu se vzduchem a pro stabilní zásobníky do objemu 5 m3, ze kterých se odebírá pouze plynná fáze d) přestože plynná fáze je lehčí než vzduch, v místě odpařování z kapalné fáze se vytváří amoniaková mlha, která se chová jako plyn těžší než vzduch, může zatékat do níže položených prostor, e) z jednoho litru zkapalněného amoniaku se může za normálních podmínek vytvoři

3.3.1 Plynná fáze půdy Plynná fáze je tvořená vzduchem vyplňujícím půdní póry neobsahující vodu. Složení půdního vzduchu je odlišné od atmosférického. Hlavním rozdílem je vyšší množství oxidu uhličitého (CO 2). Atmosféra je tvořená 78 % dusíku (N 2), 21 % kyslíku (O 2) a 0,03 % oxidu uhličitého Ještě větším problémem je jeho skladování. On je mrcha, difunduje kdejakým materiálem, takže mizí z nádrží. Pokud se skladuje kapalný, tak vře a plynná fáze se musí z nádrže odpouštět. Stlačování či zkapalňování vodíku vyžaduje energii navíc, která však nejde k pohonu letadla využít

ERVOeco LOGeco - Naše technologi

Klíčová slova: impedanční detekce, bezkontaktní impedanční detektor, plynná fáze, relativní vlhkost, páry organických rozpouštědel Abstract v angličtině: Abstract Simple and sensitive detector based on contactless impedance detection has been tested. The detection cell consists of two insulated wire electrodes placed in a PTFE. Připojení okruhu chladiva - kapalná fáze: mm-palce: 6,35-1/4 9,52-3/8 9,52-3/8 Připojení okruhu chladiva - plynná fáze: mm-palce: 15,88-5/8 15,88-5/8 15,88-5/8 Maximální délka okruhu chladiva 7: m: 30: 50: 50: Fáze odtávání--Automaticky, možnost manuální aktivace: Realizace odtávání--Horkým chladivem (reverzací. ČSN EN 16125 (07 8466) Zařízení a příslušenství na LPG - Potrubní systémy a jejích uložení - Kapalná a plynná fáze LPG. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16125 (07 8466) z ledna 2017 Zemní přechodky PE-ocel podle ČSN EN 1555-3 jsou určeny pro tlakové rozvody topných plynů (zemní plyn, svítiplyn, bioplyn, plynná fáze propanu) s max. provozním přetlakem 0,4 MPa, vyrábějí se ve třech modifikacích: -zemní přechodka standard označená na výrobku identifikac všechny tři fáze látky - tuhá, kapalná a plynná. Pod trojným bodem neexistuje kapalná fáze. Látka jako kapalina může být pouze mezi trojným a kritickým bodem. U vody je trojný bod v hodnotě p=0,06 MPa a t=0,01 oC. O mezních křivkách a jejich významu byl popisováno výše

Rozdíl Mezi Plynem a Parou Porovnejte Rozdíl Mezi

Pro domovní rozvody topných plynfi (zemní plyn, bioplyn, plynná fáze propanu) od HUP ke spotYebiëi v souladu s TPG 704 03 a PTN 704 05, maximální provozní tlak: 5 bar, rozsah piípustných provozních teplot: -20 až +60 oc. PFi použití výrobku je nezbytné se Fídit pFíslušnými normami a pFedpisy pro instalaci (zemní plyn, svítiplyn, bioplyn, plynná fáze propanu) SDR 11 a SDR 17 d 20 mm až d 630 mm verze pro tisk (pdf) Prohlášení o shodě. Plynná a kapalná fáze. Obecně platí zásadní dělení plynu podle čerpání. Pro karavany kupujeme zásobníky pro čerpání plynné fáze. Kupujeme tedy běžný plyn, který je zkapalněný a my čerpáme pouze to, co je nad hladinou odpařené. K tomu potřebujeme mít v prostoru lahve minimální teplotu, které odpaření umožní Jednovrstvé potrubí z materiálu PE100, PE100RC pro tlakové roozvody plynů (zemní plyn, svítiplyn, plynná fáze propanu). Plynovodní potrubí se dodává se v návinech po 50m, 100m nebo dle možností technologie výroby, dále pak v tyčích délky 6m nebo 12m

Multimediální učební texty z výživy rostli

Technologie oprav. Veškeré opravy a údržba lahví včetně periodických inspekcí je prováděna v souladu s platnými právními předpisy, zejména s EN 1440, dohodou ADR/RID, nařízení vlády č. 42 / 2003 Sb., v souladu se směrnicí EN 1999/36/EC Přechodový spoj ocel/PE 100, PE 100-RC - závitové provedení (závitová přechodka) je dílensky vyrobený nerozebiratelný spoj určený k vzájemnému spojení kovové a plastové části potrubí tlakového rozvodu topných plynů (zemní plyn,svítiplyn, plynná fáze propanu) s maximálním pracovním přetlakem 0,4 MPa Rychlost proudění = cca 10 m/s, plynná fáze, M = 30 000 až 300 000. PI = 3-4 (vysoký u autoklávových typů - 14) Peroxikarbonáty - iniciátory polymerace ethylenu + terc. butylhydroperoxid. Porovnání trubkové a autoklávové výroby LDPE Typ výrobku LDPE LDP Orientace v systémech dodávky paliva - kapalná, plynná fáze. Kritéria hodnocení Způsob ověření a: Popsat a vysvětlit funkci jednotlivých komponent LPG a CNG soustavy, vysvětlit rozdíly u komponent LPG a CNG, vysvětlit význam zkratek LPG a CNG Písemné ověření b. e) pokud plynná fáze uniká potrubím nebo hadicí, nebo lze unikající plyn svést do hadice, je vhodné unikající plyn absorbovat ve vodě ponořením hadice do nádoby s vodou (např. sud) co nejvíce pod hladinu. Výměna nádoby s vodou se provádí, pokud se plyn přestane plně rozpouštět. Nasycení vody čpavkem se projeví tak, ž

Plynná fáze v blízkosti kapalné fáze se nazývá pára. Protože TO je realizován v této oblasti pracovní látky nazývají se tyto TO parní oběhy Přeměna kapalné na plynou fázi Přeměna kapalné na plynou fázi Definice jednotlivých oblastí Stavové veličiny v veličiny v 3-fázové oblasti Kritické body Jednofázová. plynná fáze disperze. Kompozity třetího druhu • Pěnové hmoty -pěnový polystyren • Pěnokeramika-pěnokorund • Kovové pěny -hliníková pěna • Speciální systémy z vláknových desek - Keramické tepelné izolace. Kompozity druhého druh Pevná fáze se využívá pro výrobek ALCATEN, který se používá jako náhrada kazivce pro hutnictví železa. Kapalná fáze se využije pro získání druhotné suroviny - výrobky ECOSAL, které jsou využity v hutnictví hliníku. Plynná fáze se spaluje a využívá pro získání tepla Přechodový spoj ocel/PE 100, PE 100-RC s ochranným pláštěm ( závitová přechodka s ochranným pláštěm) je dílensky vyrobený nerozebiratelný spoj určený k vzájemnému spojení kovové a plastové části potrubí tlakového rozvodu topných plynů (zemní plyn,svítiplyn, bioplyn, plynná fáze propanu) s maximálním pracovním přetlakem 0,4 MPa

Obecná chemie Pedagogická fakulta Masarykovy univerzit

Připojení okruhu chladiva - kapalná fáze: mm-palce: 6,35-1/4 6,35-1/4 6,35-1/4 Připojení okruhu chladiva - plynná fáze: mm-palce: 15,88-5/8 15,88-5/8 15,88-5/8 Maximální délka s přednaplněným chladivem: m: 15: 15: 15: Maximální délka okruhu chladiva 7: m: 30: 30: 35: Fáze odtávání--Automaticky, možnost manuální. Pojem fáze není totožný s pojmem skupenství. Dá se říct, že skupenství je jedním z druhů fází, vzduch - pouze plynná fáze, roztok cukru ve vodě - pouze kapalná fáze, bronz (slitina \(\ce{Sn + Cu}\)) - pouze jedna pevná fáze pevná fáze organický podíl živá složka - edafon Kapalná fáze - p ůdní roztok plynná fáze - p ůdní atmosféra Obrázek 1: Schéma složení p ůdy, p řevzato z [6]. 2.3.1 Pevná fáze Pevnou fázi tvo ří v půdě p ůdotvorný substrát, p řem ěněný p ůdotvorným procesem v zemitou hmotu Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou

Tvarovky +Gf+ :: Pkv Plus :: Inženýrské Sít

Pracovní látkou může být zemní plyn, plynná fáze propanu, butanu a propan butanu. Filtr splňuje technické požadavky na zařízení pro filtraci plynu dle ČSN EN 12186, ČSN EN 12279, TPG 605 02, TPG 606 01 a TPG 959 01 Pevná fáze (minerální částice a organická hmota) Kapalná fáze (půdní roztok) Plynná fáze (vzduch) ( Jednotlivé složky interagují spolu navzájem i s živými organismy, které půdu obývají. Pro půdu jako životní prostředí je typick plynná fáze -----> krystal. Těmto přechodům a rovnováze v soustavách, ve kterých k nim může dojít, se bude věnovat náš příspěvek. Jeho obsahem budou pouze základní informace a vztahy z této problematiky a zvídavé čtenáře odkážeme na pokročilejší publikace z oboru [3-. 3. plynná fáze - pyrolýzní plyn (g) ZÁVĚR Výsledky hmotnostních bilancí, potvrdili předpoklad, že se vzrůstající teplotou dochází k vyššímu vývinu plynu

Břidlicový plyn – Geologie - TZB-info

ve fázi kapalné (plynná fáze je bohatší na těkavější složku) vzniklé páry jsou odváděny do chladiče, kde kondenzují a jímány jsou jako tzv. destilát některé směsi snadno oddělit nelze - tvoří tzv. azeotropy (směs s maximální či minimaln Plynná fáze obsahuje oxid uhelnatý, jako hlavní jedovatou složku, čpavek a formaldehyd. Dehet patří k typickým rakovinotvorným látkám. Čistý nikotin je jeden z nejtoxičtějších známých jedů Fázové přechody Tání a tuhnutí látek: f =2 v =3−f =1 při tání chemicky čisté látky se může měnit 1 parametr soustavy (tlak) danému tlaku (např.atmosférickému) přísluší určitá teplota tání T [K] t [s] t tání T Tv var m L l t měrné skupenské teplo tání t = Teplo, které musíme dodat 1 k Povinnou výbavou každé garáže je hasicí přístroj s dostatečnou hasicí schopností. Do garáže s podlahou pod úrovní okolního terénu nesmí automobil s pohonem na LPG, protože jeho plynná fáze je těžší než vzduch. Totéž se týká i starších garáží s montážní šachtou nebo s kanalizací

Video: Filtr plynné fáze odstředivý, vstup 16mm a výstup 12mm

Tištěná kniha Termodynamika materiálů | Svaz českýchCertifikáty | Teper Import, sVýroba PE plastových trubek, LUNA PLAST aTezap Štěnovice spolJe na Marsu voda? Ano! Na Marsu se našly dokonce zbytky

Přenos hmoty a tepla na rozhraní tuhá-plynná fáze a sdílení hmoty a tepla v dynamicky se měnící pórovité struktuře tuhé fáze Sušení termolabilních látek, které se při běžných metodách sušení rozkládají Přednosti lyofilizace Potlaþení chemických změn složek (vþetně oxidace vzduchem ZKOUŠKY ZEMIN PEVNÁ FÁZE zrnitost měrná hmotnost obsah organických látek. PLYNNÁ FÁZE pórovitost objemová hmotnost. KAPALNÁ FÁZE vlhkost tekutost stupeň nasycení zeminy vodou mez tekutosti optimální vlhkost maximální objemová hmotnost podle Proctora. KLASIFIKACE ZEMI LUNA PLAST a.s vyrábí různé typy PE plastových trubek pro tlakové rozvody pitné vody, tlakové a podtlakové kanalizační systémy, zavlažovací systémy, systémy pro tepelná čerpadla, trubky pro ukládání silnoproudých, slaboproudých a optických kabelů a také příslušné tvarovky a fitinky. Trubky dodává po celé Evropě Vzorek je v automatickém headspace dávkovači Tekmar Dohrmann 7050 HT zahříván po stanovenou dobu a po ekvilibraci a natlakování dusíkem je rovnovážná plynná fáze dávkována vyhřívanou smyčkou přímým spojením do kapilární kolony na GC a plynná paliva vypracoval samostatn ě a použil jen pramen ů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Diplomová práce je školním dílem a m ůže být použita ke komer čním ú čel ům jen se souhlasem vedoucího bakalá řské práce a d ěkana AF Mendelovy univerzity v Brn ě

 • Parfém v oku.
 • Může pes vajíčka.
 • Zájmy pro páry.
 • Staré nástěnné hodiny.
 • Femigard akne.
 • Bible starý zákon mojžíš film.
 • Woodman production ostrava.
 • Wais r.
 • Přívěsný vozík do 450 kg.
 • Hodinky nixon time teller.
 • Přehled pohřbů.
 • Zwinger palace dresden.
 • Věk dětí v klokánku.
 • Sminthopsis macroura.
 • Ropné písky kanada.
 • Amarantové kuličky.
 • Nůž z filmu komando.
 • Divadlo schod.
 • Adhd poradna.
 • Doporučený jídelníček.
 • Pravděpodobnost hod dvěma kostkami.
 • Horoskop extra.
 • Srnec wiki.
 • Originální jednohubky.
 • Bmx sedlo.
 • Bily vytok v moci.
 • Počasí jeruzalém listopad.
 • Sanorinismus léčba.
 • Boty na behaci pas.
 • Plnění argonu trutnov.
 • Hrnkové muffiny s cokoladou.
 • Hoodie.
 • Margo harshman csfd.
 • Kapslový kávovar tassimo.
 • Atelektaza lecba.
 • 5 tanková divize ss wiking.
 • Jak si zařídit čočky.
 • Lego raketoplán.
 • Peyton listová věk.
 • Cooties.
 • Omáčky bez smetany.