Home

Diplomové práce is muni

ve spolupráci s vedoucím jeho diplomové práce vytvořil teze, resp. oficiální zadání diplomové práce. Výsledkem absolvovaného předmětu bude formulace oficiálního zadání diplomové práce, které bude závazné. Annotation: Th Vypracování závěrečné (bakalářské nebo diplomové) práce je jednou z nejdůležitějších součástí studia, jíž prokazujete schopnost samostatného myšlení a analýzy problémů. Zpracování závěrečné práce se řídí pravidly, která stanovují její formální i obsahové náležitosti Diplomové práce řešené v rámci projektu Právo do praxe, praxe do práva jsou vypsány v běžných balících závěrečných prací v is.muni. V poznámce u daného tématu je vždy uvedeno, že se práce bude zpracovávat ve spolupráci s externím subjektem (konzultantem)

Vyhledávání - is

Druhým typem takové práce je projekt obsahující diplomové práce. V tomto případě jsou výstupem produktové diplomové práce obvykle komplexní mediální produkty a tvůrčí celky. Mohou to být například ucelené pořady, pásma, seriály, cykly, kampaně a podobně Bakalářské a diplomové práce Instrukce k vypracování práce. Instrukce pro studenty; Licence k závěrečné práci; Instrukce pro vedoucí a oponenty; Podmínky pro splnění specializace GD; Další informace. Směrnice děkana č. 1/2018 Tvorba, odevzdání, zveřejňování a hodnocení závěrečných prac Od 1. června 2020 jsou knihovny MUNI otevřeny. Informace o případných omezeních sledujte na jejich stránkách. Výsledky 1 - 20 z 41 683 pro vyhledávání 'diplomové práce', doba hledání: 0,13 s. Upřesnit hledání . Seřadit podle 1 . Podivné procházky /.

Závěrečné práce Masarykova univerzit

 1. Pokud tedy nebude archiv závěrečné práce dostatečně naplněn, sekretariát ÚHV nemůže převzít ani papírovou verzi práce. Odevzdání papírové verze práce. Dva exempláře diplomové práce (možno i v kroužkové vazbě) s vlastním podpisem autora se odevzdávají osobně na sekretariátu ÚHV (7. patro, budova N) Bc
 2. Diplomová práce Pravidla a postup pro zveřejňování a volbu témat diplomových a bakalářských prací Směrnice děkana č. 7/2012 - O studiu v bakalářských a magisterských studijních programec
 3. Odevzdáním bakalářské nebo diplomové práce se tedy rozumí uložení její elektronické formy do IS MU. Informace k realizaci závěrečné práce naleznete v aktuálním p okyn u děkana PdF MU č. 1/2015 a ve Standardu pro realizaci závěrečných prací vydaného katedrou geografie v březnu 2016
 4. Pravidla pro psaní závěrečné práce diplomové nebo bakalářské (její formát, rozsah, typ a velikost písma, strukturování kapitol, metoda citování, způsob tisku a vazby, odevzdání, atd.) jsou upravena SMĚRNICÍ č. 9/2019.Šablonu závěrečné práce si můžete stáhnout ve formátu DOC, před jejím použitím si však nejdříve prostudujte návod

Diplomové práce (jazykovědné) zadané na Ústavu českého jazyka. Téma diplomové práce si vybírá student na základě nabídky témat u jednotlivých vyučujících v Informačním systému (Rozpisy témat), popř. pokud má zájem zpracovat téma mimo nabídku, může se obrátit na příslušného vyučujícího Disertační práce. Jak generovat náboženství: od modelování k zjednávání systémových vzorů náboženského myšlení a chování HAMPEJS Tomáš Ústav religionistiky Diplomové práce. Kontexty perzekucí křesťanů v Římské říš V aplikaci Rozpisy témat v IS.MUNI musí být téma bakalá řské diplomové práce řádn ě vypsané, k tématu musí být student/ka přihlášen/a, musí být zadáno jméno vedoucího práce, oponenta

Diplomové práce

Od toho okamžiku se uplatňuje paragraf 47b, který říká, že: Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledků obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění. Diplomová práce Směrnice děkana č. 7/2012 - O studiu v bakalářských a magisterských studijních programech Směrnice děkana č. 4/2013 - O citaci dokumentů užívaných v pracích podávaných na PrF MU - platná pro kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní Bakalářské a diplomové práce na FI MU 15. března 2018 Bakalářská(diplomová)prácejepovinnousoučástíbakalářských(magister-ských)studijníchprogramů. Postup při vkládání závěrečných prací do ISu . Nápověda pro vkládání prací je na ISu: první stránka is.muni-- --dále NÁPOVĚDA úplně nahoře. Vzor magisterské diplomové práce (vazba, titulní strana, obsah atd.) naleznete zde. Technické normy: Níže uvedené normy platí při psaní všech diplomových prací na KAA. Vycházejí ze stylů, které používají univerzity v anglofonních zemích, a jako takové jsou doporučenou normou pro studenty Katedry anglistiky a amerikanistiky

Diplomové práce na Katedře psychologie. Témata bakalářských a magisterských diplomových prací vypisovaných katedrou psychologie vychází z výzkumné aktivity katedry probíhají v úzké spolupráci s dalšími pracovišti Pedagogické fakulty a zaměřují se do tří hlavních oblastí Diplomové práce. #Očimamladýchžen: Reflexe účinků sociální sítě Instagram na dynamiku poruch příjmu potravy MUNI TV Studex.tv STISK O katedře Kdo jsme Kontakt Lidé na katedře. CG070 Diplomová práce IV (GP), 25 kr, 25 h/týd, ukončení kz. Charakteristika závěrečné práce a její obhajoba Student má možnost volit si sám téma své diplomové práce i školitele z vypsaných témat (IS). Diplomová práce v oboru Genomika a proteomika je práce zejména experimentální. Předmětem diplomové práce nemůže. vedoucího diplomové práce. Předkládá se v nerozbíratelné formě (v pevných deskách) v počtu 1 exempláře (pokud není třeba další exemplář neveřejné práce pro MŠMT). Současně student odevzdává elektronickou verzi práce pro zveřejnění na univerzitní síť (dle Opatření děkana, viz níže) Diplomové práce se odevzdávají v elektronické formě do IS, v písemné podobě jsou na bílém papíru formátu A4, strany jsou očíslovány a pevně spojeny. Závaznou součástí je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a katedry, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce, rok zpracování

Diplomové práce Katedra psychologie FSS M

 1. imálně 45 stran a rozsah diplomové práce na
 2. 2012. Babej, Ján: Biogeomorfologické mapování samovolně renaturalizovaného úseku Spojené Bečvy u Hustopečí nad Bečvou, archiv Báčová, Radka: Možnosti využití metod prostorové analýzy pro zpracování zdravotních dat, archiv Bártová, Barbora: Časové změny v základních druzích povrchů a jejich potenciální vliv na formování městského klimatu v Brně a okolí.
 3. Vedoucí práce (akademický pracovník ÚBZ, schválený neakademický pracovník nebo schválený externí vedoucí) může vložit do ISu do příslušného Rozpisu témat předběžné zadání bakalářské nebo diplomové práce, ke kterému se může student přihlásit. Vložení předběžného zadání je bez časového omezení
 4. C - Vynikající diplomové práce. MUNI Award in Science and Humanities MUNI Award in Science and Humanities JUNIOR Podpora začlenění vědeckých pracovníků po přerušení kariéry Cena za vynikající výsledky výzkumu. Kontaktní osoba Grantové agentury MU
 5. Seznam závěrečných prací (bakalářské, diplomové) od roku 2014-2017. Bakalářské práce. Seznam obhájených bakalářských prací (.pdf) [více na IS muni] Diplomové práce. Seznam obhájených diplomových prací (.pdf) [více na IS muni] E-learning. učební text
 6. Práce se podle Pokynu děkana č. 1/2015 odevzdává pouze v elektronické formě do archivu závěrečné práce na IS. Vedoucí práce si však může vyžádat výtisky v papírové verzi (např. jeden výtisk v pevných deskách a jeden v kroužkové vazbě, a to proto, aby bylo možné do práce v průběhu obhajoby nahlédnout
 7. Diplomová práce vzor MUNI Diplomová práce vzor TUL Anotace diplomové práce a vzor anotace diplomové práce. Anotace diplomové práce je krátký text, který v několika řádcích shrnuje, čím se diplomka zabývá, jakou metodu badatel zvolil potažmo jaké cíle si předsevzal. Anotaci bývá zvykem řadit hned za titulní stranu

obhajoby diplomové práce. písemné části státní zkoušky (předměty státní zkoušky) TERMÍNY A ORGANIZACE. Studující se přihlašuje k oběma částem státní závěrečné zkoušky . elektronicky v IS. Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají v termínu určeném katedrou na jejím sekretariátě Morfologický analyzátor ajka je program v jazyce C, který vznikl v rámci diplomové práce Morfologický analyzátor češtiny v roce 1999. Na této stránce lze nalézt základní informace o tomto programu i jeho aktuální verzi. V současné době jde o verzi totožnou s tou, v jaké byl program odevzán při dokončení diplomové. Zpracováním diplomové práce student prokazuje schopnost orientace v problematice dané tématem diplomové práce, schopnost odborné práce pod vedením svého školitele a schopnost písemné i ústní prezentace. Studenti jednooborového studia se při výběru tématu a zpracování diplomové práce řídí níže uvedenými zásadami Studium navazujícího magisterského programu Fyzika vám umožní dále prohloubit už získané obecné fyzikální a/nebo matematické vzdělání ve specializacích Astrofyzika, Fyzika kondenzovaných látek, Fyzika plazmatu a nanotechnologií a Teoretická fyzika.Velkou pozornost budete věnovat přípravě své diplomové práce. V jejím rámci se zapojíte do řešení aktuálních. Theses - Vysokoškolské kvalifikační práce Prevádzkuje Fakulta informatiky MU, Více o IS Theses. Potrebujete poradiť? theses@fi.muni.cz. Nápoveda Často kladené dotazy. Zapojené školy Správcovia zapojených škôl. Súkromie Přístupnost. Zobrazit klasickou verzi

Studentska zona

Po formální stránce se však nijak neliší od práce diplomové. Diplomová práce. Na magisterskou práci jsou kladeny podstatně vyšší cíle a vědecké nároky - řešení samostatného vědeckého úkolu a další atributy, jako je práce s literaturou, zpracování dat na počítači, psaní odborného textu, náročnější. Pokud student zvolí některé z témat, je třeba toto téma oficiálně zadat i v písemné podobě nejpozději k 1. únoru (diplomové práce), resp. 1. březnu (bakalářské práce). Pro tento účel vytiskněte formulář přímo z IS (u tématu s přihlášeným studentem odkaz Tisknout zadání) a výtisk podepište Vy i Váš. Pokud téma práce nebude včas zadáno, nebudete mít v ISu založený archiv diplomové práce, a tudíž nebude moci svou vypracovanou diplomovou práci do archivu v ISu vložit a tedy odevzdat. To Vám znemožní jít v daném semestru ke Státní závěrečné zkoušce K úspěšnému zakončení vysokoškolského studia neodmyslitelně patří diplomové práce. Zeptali jsme se několika studentů, jak se s jejich tvorbou v těchto dnech vypořádávají. Barbora Richtrmocová, studentka nutriční terapie. Moc ráda jím sušené ovoce, a proto jsem se mu rozhodla věnovat i v bakalářské práci Absolventské práce v IS MUNI. Diplomové práce. Minulost a současnost čhamových buddhistických tanců Bakalářské práce. Premonstrátské kláštery na území dnešní Francie do roku 1500: Datová sada, deskriptivní statistika, mapy FABÍKOVÁ Jaroslava Ústav religionistiky.

Pokyny a šablony pro bakalářské, diplomové a rigorózní

 1. O klasifikaci bakalářské diplomové práce rozhoduje komise pro závěrečné zkoušky na základě posudků oponenta a vedoucího práce, vlastního posouzení práce a výkonu diplomanta u obhajoby. Oponent vaší práce vám bude přidělen, nemusíte si nikoho hledat
 2. S ohledem na stávající situaci se všechny závěrečné práce odevzdávají pouze v elektronické podobě v IS MUNI. Termín pro odevzdání je do 30. 11. 2020 (včetně). Další informace přímo v aktualitě
 3. Diplomové a disertační práce Diplomové a dizertační projekty Výzkumníci IVDMR běžně spolupracují se studenty katedry psychologie FSS MU i z jiných pracovišť na tématech jejich diplomových (ať už bakalářských nebo magisterských) či dizertačních projektů
 4. Bakalářská diplomová práce. Předložení bakalářské diplomové (oborové) práce má prokázat, že bakalář je schopen na základě literatury i pramenů a za odborného vedení vedoucího práce vymezit, kriticky vyhodnotit a v písemné podobě na odborné úrovni vyložit určitý historický problém

Magisterská práce Ústav pedagogických vě

mise při obhajobě diplomové práce mají možnost si tato data od autora vyžádat k nahléd-nutí. - V každé fázi přípravy a realizace diplomové práce by si měl student uvědomovat, že exis-tují předem stanovená kritéria hodnocení diplomových prací, podle kterých bude jeho práce po odevzdání hodnocena Součástí zadání diplomové práce je stanovení jazyka, příp. hlavních zásad zpracování a termínu odevzdání práce Rozsah diplomové práce je dán povahou oboru a tématu a má nejméně 100 tisíc znaků (magisterská diplomová práce), resp. 80 tisíc znaků (magisterská oborová práce) Praktický webinář plný tipů a triků k obhajobě. Změna: Výdejní místo objednaných knih od 30.10. znovu otevřeno, ostatní služby zůstavají online - více informací

Bakalářská diplomová práce Katedra anglistiky a

Můžete doufat, že když své diplomové práce odevzdáte v řádném termínu a včas uzavřete studium, objeví se vaše jméno v rozpisu Státní závěrečné zkoušky. Můžete doufat, že vaše obhajoba diplomové práce bude úspěšná a že stejně dobře obstojíte i u závěrečného zkoušení Aktuální informace. Zveřejnili jsme stránku s aktuálními termíny konzultačních hodin všech našich pracovníků pro podzimní semestr 2020.; Naše kolegyně Táňa Fikarová a Tereza Škubalová úspěšně dokončily projekt FRMU (MUNI/FR/1159/2018), v rámci kterého vytvořily kolekci kazuistických výukových materiálů s příklady situací ze školního prostředí, a.

Pokyny a šablony pro bakalářské a diplomové práce

Kromě diplomové/oborové práce odevzdávají studenti archeologie rovněž seminární práci zadanou v rámci pravěkého nebo středověkého semináře v patřičné kvalitě a rozsahu nejméně 50 000 znaků. Místo textu ve formátu seminární práce je jako alternativu možno napsat článek do recenzovaného archeologického časopisu Společnost Crytur spol. s r.o. ve spolupráci s portálem careermarket.cz vyhlašuje již 7. ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. Zúčastnit se jí mohou studenti českých i slovenských vysokých škol. Pro autora vítězné práce je připravena odměna 30 tisíc Kč, pro školitele 10 tisíc Kč Anotace / abstrakt: Stručný obsah práce, vymezení metodiky, téma práce, struktura práce, dnes se téměř vždy uvádí jak anglicky, tak česky (pro vzor anotace diplomové práce viz is.muni.cz DIPLOMOVE PRACE.pdf

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Bakalářské, diplomové a dizertační práce. Bakalářské práce (125) Diplomové práce (93) Dizertační práce (54) Bakalářské, diplomové a dizertační práce na FI MU. Bakalářské práce (3) Učební texty k přednáškám a cvičením. Skripta (12) Příklady ke cvičením (6) Otázky ke zkoušce (4) Prezentace (15) Poznámky. Seminář se týkal způsobů, jak správně psát posudky na diplomové práce bakalářské a magisterské. Seminář byl určen doktorským studentům. Související projekty: Studentská odborná činnost v rámci studia české literatury a interkulturní studií 201 Server byl vytvořen s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - Fondu rozvoje vysokých škol. Cílem je vytvořit server tematicky zaměřený na petrografické a příbuzné vědní obory, který studentům umožní, kdykoli o to budou mít zájem a technické prostředky, zvyšovat svou úroveň poznání

Úvod - Chcete rychle a kvalitně vypracovat podklady k diplomové, bakalářské, disertační, seminární resp. jiné práci, referátu, přeložit článek? Náš tým odborníků je tu pro Vás a velmi rádi Vám pomůž Diplomové práce: 2020 | 2019-2010 | 2009-2000 | 1999-1990 | 1989-1980 | 1979-1970 | 1969-1960 | 1959-1950 | 1949-1940 | 1939-1930 | 1929-1920 Všechny práce: bakalářské | rigorózní | dizertační | habilitační Diplomové práce 2020. 2020 (botanika) Harásek Martin: Změny vegetace acidofilních suchých trávníků jihozápadní Moravy po třech desetiletích Diplomové práce. Petroarcheologie. Petrologie. Práce na projektu elektronické verze Horninotvorných minerálů Práce na projektu Poznávání hornin 2004 - 2005. Designová úprava Vytvoření učebních textů pro technolitologii. Design by Author: mirka@sci.muni.cz. Bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce jsou prostřednictvím ISu odevzdávány již řadu let, ne každý ale povolil jejich zveřejnění mimo univerzitu, dodala Jitka Brandejsová z Vývojového týmu IS MU

Výsledky kategorie C - vynikající diplomové práce. 28. 1. MUNI Award in Science and Humanities MUNI Award in Science and Humanities JUNIOR Podpora začlenění vědeckých pracovníků po přerušení kariéry Cena za vynikající výsledky výzkumu. Kontaktní osoba Grantové agentury MU Diplomové práce v tištěné podobě 1) Dostupnost tištěných verzí. magisterské a bakalářské práce - do r. 2006 včetně jsou uloženy ve skladu - od r. 2007 jsou tyto práce dostupné pouze v elektronické verzi v IS MU. klauzurní a rigirózní práce jsou všechny uloženy ve sklad Závěrečné práce. Další způsob, jak se zapojit do naší činnosti je prací na bakalářské nebo diplomové práci pod vedením některého člena laboratoře. Dostupné bakalářské a diplomové práce naleznete v informačním systému Masarykovy univerzity Vedoucí práce: Božena Šmajsová Buchtová. Physical Description: 73, 8 l. Summary: Předmětem diplomové práce Účinné formy motivace zaměstnanců je analýza nástrojů používaných k řízení motivace zaměstnanců a jejich dopad na produktivitu podniku. První část shrnuje dosavadní poznatky o motivaci a jejím vlivu na výkon Vyberte alespoň jedno z kritérií a klikněte na 'Vyhledat.' V nabídce příjmení naleznete počáteční písmena jen existujících absolventů

Stránka 3: Diplomové práce Katedra psychologie FSS M

 1. ární práce a školní projekty. V případě, že byla kvalifikační práce oficiálně vydaná a má přiděleno ISBN, tak ji citujeme jako monografii
 2. Ačkoli práce by měly být psány podobně jako věděcké články, tak na rozdíl od věděckých textů by se diplomové či bakalářské práce měly vyvarovat používání první osoby množného čísla my, protože se u těchto prací předpokládá samostatné zpracování práce
 3. a zpracování diplomové práce. V rámci povinné společné téma (5-10 prací).148 Komise D. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v vypisovány pod Katedrou výtvarné kultury. Bližší informace nejso

Bakalářské a diplomové práce Fakulta informatiky

Czendlik, Roman Fakulta: Vysoká škola finanční a správní Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr. Studijní program: Právní specializace Studijní obor: Právní aspekty veřejné správy Obhajoba diplomové práce: Analýza problematiky elektronické identifikace v českém prostředí, aneb od zákona o elektronickém podpisu k aplikaci nařízení EU eIDA Závěrečné práce Checkliste - Doporučený postup při zpracovávání závěrečných (bakalářských, magisterských) prací na Katedře německého jazyka a literatury Oborové standardy pro diplomové (bc., mgr.) práce na KNJ; Na stránce Pokyny děkana PdF k realizaci závěrečných prací (1/2015) najdete mj. časový rámec zpracovávání závěrečných (bakalářských. Aktuální verzi najdete na URL https : // is . muni . cz/auth/rozvrh/ 28. žervence 2020 Piedméty/rezervace, u kterých není rozvrh znárn: ETBA120 Seminái k bakaláYské diplomové práci, ETBA121 BakaláYská diplomová práce, ETBA126 Terénní výzku literatury čerpal autor diplomové práce převážně ze starších českých knižních vydání k tématu. Hlavními zdroji pro napsání práce byly pravděpodobně mezinárodní smlouvy a rozsudky soudů USA a EU. Avšak autor v seznamu literatury uvádí pouze jeden rozsudek Nejvyššího soudu USA, a to ve věci Sosa v. Alvarez-Machain Uveďte téma a vedoucího diplomové nebo oborové práce z českého jazyka a literatury, v ostatních polích ponechte pomlčku (-). Přihlašujete-li se k řádnému termínu zkoušky, pole pro původní komisi nevyplňujte. Odhlásit se je možné u paní sekretářky Vybíralové na Ústavu českého jazyka, e-mail bohem@phil.muni.cz.

Výsledky vyhledávání - diplomové práce

Formulář pro projekt bakalářské práce Formulář pro projekt magisterksé diplomové práce Témata výzkumů ETBA126, ETMA103, ETMA104, ETMA121 pro podzim 2020 Vzhledem k panující situaci přidáváme odkaz na aktuální informace ohledně studia na MUNI. 27. 10 Diplomové práce S přibližujícím se termínem odevzdání diplomových prací vzrůstají otázky, jak má vlastně konečná podoba diplomové práce vypadat. Proto jsem sestavila přehled tří důležitých témat, které by vám mohly v tomto směru pomoci a upozornit tak, čemu je nutné věnovat při úpravách práce pozornost

Pokyny k uzavírání studia a odevzdávání závěrečných prací

Jak dopadla soutěž o svázání diplomky zdarma | Muni | em

•Použití (v přiměřené míře) poznámkového aparátu (poznámky pod čarou). • Jasné oddělení toho, co je původním přínosem autora od toho, co vyplývá z prací jiných autorů. Je nutné uvést stav poznání v řešeném oboru/problému Formální úprava diplomové práce. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 1998. 20 s. ISBN 80-7042-141-X. 5) KIRÁĹOVÁ, Alžběta. Jak napsat diplomovou práci : studijní materiál. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2003. 49 s. ISBN 80-86578-24-. 6) ATTL, Pavel. Jak psát bakalářské, diplomové a jiné práce Diplomové práce. Diplomové práce. Ing. Martin Zmoray Univerzita Online. Na webu najdete zpracované přednášky z vysokých škol ekonomického zaměření, seminární práce a další pomůcky pro studium. Tematicky lze na webu najít informace o managementu, personalistice, právu, ekonomii, nebo informatice. is.muni.cz/th/65618.

Navazující magisterské studium Právnická fakulta LAW MUNI

Cílem této diplomové práce je jednak vypozorovat rozhodovací tendence soudů a jejich přístup k dané problematice, tedy najít hranici přípustnosti hate speech de lege lata , zároveň se budu snažit poukázat na problematiþtější aspekty takových rozhodnutí Biochemie - diplomové práce Bioinformatika - bakalářské práce Bioinformatika - diplomové práce. Kontakt Katedra biochemie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Šlechtitelů 27 783 71, Olomouc Česká republika Telefon: +420 585 634 921 FAX: +420 585 634 93 Improvizovaná pantomima - obhajoba diplomové práce (4 lidé) Dva králové, kteří se snaží neverbálně vábit členy skupiny do svého království. Dohodnou se role v království a jeho filozofie. Poté reflexe; Mozková gymnastika - palec před sebe a kroužit ze středu na horu a potom opačně, hýbou se pouze oči Závěrečné práce. Archiv plných textů, diplomové práce, disertace atd. Jiné Vložit do cizí Úschovny. Vyhledat cizí Web. Informační systém AMBIS Provozuje Fakulta informatiky MU. Potřebujete poradit? ambisis fi muni c z. Nápověda. Klasický IS. 4. 12 Závěrečné práce Diplomové a bakalářské práce studentů ESF jsou dostupné v archivu Ohlášené knihy Vybírejte spolu s námi, co dokoupit do knihovny z novinek na trhu Obsahy časopisů Skenujeme pro vás seznamy publikovaných článků ve vybraných časopisec

U diplomové práce se kromě použití náročnějších technologií a pojmů očekává také větší samostatnost a kreativní přístup k problému. Tento dokument shrnuje základní informace, které potřebujete vědět ke zdárnému obhájení své práce. Dokument má tři části: 1 1 Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce Jiří Němec, Petra Šedinová leden 2006 Pozn.: Tento text vytváří společný rámec pro psaní bakalářských a diplomových prací na PdF MU v Brně.Dílčí formální, obsahové a metodologické aspekty jednotlivých oborů studovaných na PdF MU jsou předmětem specifikace vedoucího katedry a naleznete je n Závěrečné práce. Archiv plných textů, diplomové práce, disertace atd. Jiné Vložit do cizí Úschovny. Vyhledat cizí Web. Informační systém VŠFS Provozuje Fakulta informatiky MU. Potřebujete poradit? vsfsis fi muni cz. Nápověda. Klasický IS. 8. 12 Text práce (dle standardní struktury: úvod, stať rozdělená na teoretickou a praktickou část, závěr; rozsah bakalářské práce je stanoven na 40 - 60 stran textu, tj. 72 tisíc a více znaků včetně mezer od úvodu do závěru; rozsah diplomové práce je stanoven na 60 - 80 stran textu, tj. 108 tisíc a více znak

Bc. a Mgr. práce : Katedra geografi

 1. ární práce, referáty, čtenářské deníky, maturitní otázky, diplomky a bakalářky, studijní materiály, životopisy, katalog škol - to vše najdete na webu s největší databází prací ke stažení Se
 2. Rastislav Korený, Juhozápadné Slovensko medzi r. 375-568 (Chronológia - osídlenie) : [anotace diplomové práce] | 95-96: Lenka Jarošová, Paleolitické sídliště v Petřkovicích : [anotace diplomové práce] | 96-97: Jindřich Beroušek, Možnosti přístupu k religiózním projevům pravěkých kultur : [anotace diplomové práce.
 3. ut, z toho 10
 4. Formální stránka práce Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem 10 9 Estetická úprava a jazyková stránka práce 10 8 Celkové hodnocení práce 100 87 Navrhované hodnocení: A (100-92 b.), B (91-83 b.), C (82-74 b.), D (73-65 b.), E (64-55 b.), F (54 nebo méně b.). Klady práce
 5. 大阪府泉南市新家6061(おおさかふせんなんししんげ6061)の住所情報。郵便番号、周辺の賃貸やマンション、駅、バス停、話題のスポット、グルメ、周辺のスポットを掲載
Katedra historieKatedra psychologie, PdF MUKariéra | BluesoftSpeciality internetových vyhledávačů | FF - KISK: Kurz
 • Gliorex 100g.
 • Co znamena ichtys.
 • Oprava vazby knihy brno.
 • Popelka 2015 ke stažení.
 • Nejvyšší budova v saigonu.
 • Slovesa 6 ročník.
 • Chráněné pracovní místo.
 • Prodám avia kontejner s hydraulickou rukou.
 • Yamadori buk.
 • V libyi.
 • Citáty o nenávisti anglicky.
 • Návod na ušití batohu.
 • Střední průmyslová škola.
 • Victoria secret models 2018.
 • Robert louis stevenson životopis.
 • Xperze zinku.
 • Lov ryb na mori.
 • Vedlejsi naklady.
 • Ministerstvo životního prostředí ochrana ovzduší.
 • Slabost v rameni.
 • Cyklistika plzeň.
 • Humr velikost.
 • Video metadata viewer.
 • Úrazy oka.
 • Periprotetická zlomenina.
 • Anglický setr štěně.
 • Eminem back.
 • Tom clancy net worth.
 • Wehrmacht uniforma bazar.
 • Hydrogeologické služby.
 • Gabrielle chanel parfum.
 • Laryngitida bolest hlavy.
 • Velikonoce na hradě helfštýn, 19. dubna.
 • Ocima cizincu.
 • Příšerky sro hračky.
 • Flixbus plzen.
 • Cena vepřového masa 2018.
 • Novorozenecké období prezentace.
 • Kation lithný.
 • Zubař karlovy vary stara role.
 • Ksčm česká lípa.