Home

Klasifikace vzdělání

Bez vzdělání Bez vzdělání 1.3.1998 B Neúplné základní vzdělání Neúplné základní vzdělání 1.3.1998 C Základní vzdělání Základní vzdělání 1.3.1998 D Nižší střední vzdělání Nižší střední vzdělání 1.3.1998 E Nižší střední odborné vzdělání Nižší střed.odbor.vzděl Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 2011 používá trojmístný číselný kód. Od roku 2016 bude uvedena na všech dodatcích k osvědčení. Do roku 2015 se údaj o úrovni ISCED na dodatcích uváděl podle klasifikace ISCED 97. Nová klasifikace je přesnější a používá trojmístný číselný kód. První číslo kódu označuje úroveň programu či dosaženého vzdělání.

Číselníky - stistko

Nová klasifikace vzdělání v Europassu, Národní pedagogický

Kódy studijních programů a oborů, MŠMT Č

Obory vzdělání zůstaly nezměněny, a tak pro ně platí Mezinárodní klasifikace vzdělání (ISCED 97), kterou ČSÚ zavedl sdělením č. 358/2007 Sbírky zákonů. Statistický úřad při UNESCO - UIS plánuje do budoucna vytvořit samostatnou třímístnou klasifikaci oborů vzdělání a odborné přípravy Klasifikace ISCED zařazuje vzdělávací programy podle jejich obsahu pomocí dvou hlavních průřezových proměnných: úrovně vzdělávání a oboru vzdělání. Stávající verze je z roku 2011, původní verze vznikla v roce 1997

Klasifikace dosaženého vzdělání (ISCED‐A) 24 - Nižší sekundární všeobecné vzdělání 242 - Částečné ukončení úrovně, bez přímého přístupu k vyššímu sekundárnímu vzdělávání Do této kategorie v ČR nespadá žádné dosažené vzdělání Statistická klasifikace představuje hierarchicky uspořádané třídění určitých ekonomických, sociálních nebo demografických jevů či procesů. Klasifikační třídění sleduje návaznost jevů a procesů od obecnějšího k detailnějšímu. Jevy a procesy jsou v klasifikacích uspořádány a rozčleněny zpravidla do tříd a podtříd, skupin a podskupin, oddílů a.

ISPV - Popis položek M

(2) V případech, kdy určité osoby ukončily nebo ukončí přípravu pro povolání v oborech vzdělání, jež nejsou v klasifikaci uvedeny, určí se kódy těchto oborů podle převodového klíče, který tvoří IV. část klasifikace. § 4 Orgány, oprávněné podle zvláštních předpisů 3) stanovit, popř. měnit nebo rušit. Klasifikace kmenových oborů vzdělání nahrazuje dosavadní soustavu Jednotné klasifikace oborů vzdělání (JKOV) Klasifikace úrovní vzdělání i klasifikace oborů vzdělání budou součástí jedné skupiny klasifikací. Proto bude tato nová klasifikace ISCED Fields of Education and Training označována jako ISCED‐F, česky Klasifikace oborů vzdělání (CZ‐ISCED‐F). 2. Účel této příručky 4

Klasifikace, rozvrh a absence je dostupná v aplikaci Bakaláři. Přihlašovací údaje jsou rozdávány žákům prvních ročníků třídními učiteli v záři. Ostatní žáci/rodiče použijí údaje z minulých let. » Read more about: Klasifikace Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011) Povinné vzdělávání Povinné předškolní vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání trvá 1 rok, v případě dětí s odkladem povinné školní docházky 2 roky Vzdělání. Ke slovu vzdělání evidujeme 12 synonym. Synonyma k vzdělání: vzdělanost, učenost, erudice, vědomosti (osvojené), výuka, školení, výchov Obory vzdělání regionálního školství,Kódy studijních programů a oborů,KKOV,AKSO. Vyhledávač Oborů vzdělání regionálního školství Obor Zavřít × × Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.. V případě problémů kontaktujte statistika@msmt.cz. © SOIT, Ústav pro informace ve vzdělávání 2006, MŠMT 2012 poslední revize aplikace 29.10.202

Obor vzdělávání - Wikipedi

 1. kvalifikací (stupeň ISCED 0-2 klasifikace vzdělání) o čtvrtinu oproti roku 2010 (na cca 18,8 %). V roce 2019 se u mladých snížila na 5,6 % a u osob s nízkou kvalifikací zůstala na hodnotě z roku 2018, tj. 10,7 %. V oblasti nezaměstnanosti byly hodnoty obou ukazatelů pod stanovenými národními cíli
 2. Klasifikace kmenových oborů vzdělání byla vypracována tak, aby byla snáze převoditelná na mezinárodní standard ISCED 1997, zejména pokud se jedná o kategorie dosaženého vzdělání. Klasifikace ISCED 1997 má 7 stupňů dosaženého vzdělání (O až 6), které mohou mít vnitřní členění A až C
 3. Jednotná klasifikace oborů vzdělání, zkratka JKOV) vznikla ještě v době centrálně direktivního řízení školství, kdy vždy jednou za 10 až 12 let došlo k celoplošné školské reformě, celá oborová struktura se změnila a v souvislosti s tím byl vytvořen adekvátní systém kódů, který vyhovoval právě této.
 4. Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) Vytisknout Na základě dohody s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ukončil Český statistický úřad k 31. prosinci 2008 správu této klasifikace a předal ji do správy MŠMT
 5. Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Přílohy Sdělení ČSÚ ze dne 14. prosince 2015 o zavedení Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED 2013
 6. Vzdělání KKOV Popis Popis. Číselník oborů vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) Českého statistického úřad

Jak správně zadat obor vzdělání si přečtětezde. Tato aplikace pro výběr oboru vzdělání je k dispozici také jako doplněk do Excelu 2016 Úrovně znalosti angličtiny. Umět určit, na jaké úrovni znalosti angličtiny se nalézáte, je poměrně důležité. Tento údaj se např. uvádí v životopise, vyplňuje se do různých formulářů a dotazníků © 2020 Odbor statistiky, analýz a rozvoje eEducation MŠM Společný slovník pro veřejné zakázky - číselník CPV v přehledné formě. Kódy CPV Klasifikace oborů vzdělání 2013 (CZ-ISCED-F 2013). Tam, kde je to možné, jsou uvedené jak příklady programů, které do daného oboru patří, i příklady mezních programů, které jsou zahrnuté v jiných oborech. Příklady programů klasifikovaných v jiných oborech jsou v

a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života, b) získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání Školní vzdělání. Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání. 1. Opis klasifikace z vysvědčení potvrdí škola na zadní straně přihlášky svým razítkem (pro tento účel škola využije hranaté razítko) a podpisem ředitele školy. 2. K přihlášce přiložíte ověřené kopie dokladů o vzdělání (vysvědčení nebo výpis z vysvědčení)

Vyhledávač CZ - ISCO Klasifikace zaměstnání dle ČS

Vysvědčení pro ZUŠ - klasifikace | Kancelářské potřeby a

Klasifikace kmenových oborů vzdělání nahrazuje dosavadní soustavu Jednotné klasifikace oborů vzdělání (JKOV). Ta je příliš podrobná v oblasti technických oborů a nevyhovující v oblasti oborů terciární sféry, kde nemá dostatečnou rozlišovací schopnost a stala se nevyhovující vlivem neustálého nárůstu počtu. Třetí úroveň EQF např. odpovídá v ČR střednímu vzdělání s výučním listem. Máte-li maturitu, dosáhli jste úrovně EQF 4. Kvalifikace absolventů vyšších odborných škol a absolventů bakalářského studia jsou přiřazeny k úrovni EQF 6, absolventům magisterského cyklu vysoké školy pak úroveň EQF 7, úroveň osmá odpovídá dokončenému doktorandskému studiu LEADER: 01191nmm a2200337 a 4500: 001: 000917249: 003: CZ BrMZK: 005: 20090303101536.0: 008: 081016s2008 xr e d |||||cze d: 020 |a 978-80-250-1742-5 |q (CDR) : |c Kč. Klasifikace kmenových oborů vzdělání (ČSÚ) Návrat na úvodní stranu číselníků. Český statistický úřad Klasifikace kmenových oborů vzdělání : KKOV. -- 1. vyd. -- Praha : Český statistický úřad : Siak, 1998. -- ISBN : 80-901567-8-9 brož. klasifikace * odborné školství * vzdělávací program * vzdělávání * základní vzdělání

Podobné jednotky. Mezinárodní klasifikace vzdělání (ISCED 97) Vydáno: (2008) Klasifikace vzdělávacích programů : uživatelská příručka pro zavádění ISCED-97 v zemích OECD : vydání 1999 Vydáno: (2003) ; Obory vzdělávání a přípravy v rámci ISCED-97 : příručka, vydání 1999 / Hlavní autor: Andersson, Ronnie, 1946- Vydáno: (2003 střední vzdělání s maturitou, obor automatizační a výpočetní technika, informatika, informační a komunikační systémy, elektronika nebo IT znalost problematiky komunikačních systémů, principů kyber útoků, síťových bezpečnostních a aplikačních protokolů, znalost AJ na úrovni B

LEADER: 01175nam a2200385 4500: 001: 000002566: 002: BK: 003: CZ PrAS: 005: 20101001105446.0: 008: 992707s1998 xr e cze : 015 |a cnb000602130 : 020 |a 80-7223-103-. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 358/2007: na základě: Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání - ISCED 97 : 200/2008: na základ 3/ KKOV = Klasifikace kmenových oborů vzdělání (přehled klasifikace uveden na stránkách www.czso.cz - klasifikace - KKOV-konstrukce KKOV) 4/ uvede se státní příslušnost občana (konkrétní stát EU/EHP nebo Švýcarsko), který má za rodinného příslušníka cizince KKOV = Klasifikace kmenových oborů vzdělání Vydáno: (1998) Nové archeologické metody : Skriptum pro posl. filosof. fak. Vydáno: (1971) Mezinárodní klasifikace.

3/2015 Sb. Vyhláška o některých dokladech o vzdělání

Hodnocení a klasifikace žáků se SPU Hodnocení = úroveň vzdělání žáka k určitým cílům. Klasifikace = číselné vyjádření hodnocení. Hodnocení je nadřazený pojem pojmu klasifikace. Hodnocení je upraveno ve: Školském zákoně: § 16, § 51-53, § 168 Vyhlášce č. 73/2005 Sb.: § 6 IVP, přihlížet povaze postižení Uchazeč může výsledky získané v předchozím vzdělávání doložit dvěma způsoby: základní škola potvrdí uchazeči opis klasifikace na zadní straně přihlášky;; uchazeč doloží jako přílohu přihlášky doklad nebo ověřenou kopii dokladu o vzdělání (vysvědčení nebo výpis z vysvědčení).Uchazeč dokládá výsledky za poslední dva ročníky, tj. uchazeči o.

Klasifikace psychodiagnostických metod nakladatelství Testcentrum podle požadavků na vzdělání uživatele. Tato klasifikace navazuje na standardy pro psychologické testování (APA, EFPA) a kodexy pro psychologickou praxi. Jejím cílem je optimální využití psychodiagnostického potenciálu každé metody i ochrana před zneužitím. Zařazení vzdělávacích programů v ČR do mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání ISCED-97 Program část obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou (bývalé obory SOŠ a SOU) 3A 3A x x 5.- 6.ročník 3B 5B x poslední 2 ročníky 5 OPATŘENÍ Českého statistického úřadu ze dne 16. června 1998 k zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání. Český statistický úřad podle § 19 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zavádí s účinností od 1. září 1998 Klasifikaci kmenových oborů vzdělání - KKOV (dále jen klasifikace) Stupeň vzdělání: nižší sekundární 2C (253) podle klasifikace ISCED 1) na úrovni EQF 2 podle Evroého rámce kvalifikací zakončené závěrečnou zkouškou, výstupem je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Obor poskytují všechny školy Euroinstitutu, kromě Střední školy Euroinstitut v Praze Na tomto odkazu naleznete kroky jak postupovat při evidenci výše uvedených situací v aplikaci Škola OnLine společně s informacemi na další vazby v systému vztahující se k evidenci předchozího dosaženého vzdělání, uvolnění z výuky a Individuálního vzdělávání

Cz-isc

Závěr o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání, pokud je u něj stanovena, se předkládá podle § 59 odst.1 a § 60a odst. 3 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Dokládá se jen u oborů vzdělání, kde je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb Je cílem rozvrat našeho vzdělání? 5.11.20. Česká republika: Mám stále větší pocit, že tady jde o totální rozvrat našeho vzdělání a tím celé budoucnosti našeho národa. V článku v odkazu je napsáno, že školy nejsou hlavním rizikem a přesto jsou stále zavřené ské vzdělání na tři stupně: široce dostupný bakalářský, selektivnější magisterský (stupeň 5 mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED) a vědecký postgraduální (stu‑ 3 Evroý vzdělávací prostor: Společné prohlášení ministrů školství evroých zemí v Boloni 19. června 1999 Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: 79-01-C Základní vzdělání 1. 79-01-C/001 Základní škola - studium denní, délka studia: 9 r. 0 měs. Základní škola je plně organizovaná s vymezenou spádovou oblastí

Klasifikace ČS

 1. Vzdělání SOU plastikářské nebo rekvalifikační kurz nebo zaučení v oboru. Praxe 2 roky v oboru. Zdravotní klasifikace Možnost ZP. Pracovníci nástrojárny. Nástrojaři, soustružníci, frézaři, brusiči, dřevomodeláři. Vzdělání OU vyučení v oboru dle uvedených profesí, SOU s maturitou dle oboru. Praxe 3 roky v oboru
 2. Obory středního vzdělání zakončené MATURITNÍ zkouškou Školní vzdělávací program Podnikání Školní vzdělávací program Agropodnikání se zaměřením na vinohradnictví Obory středního vzdělání zakončené ZÁVĚREČNOU zkouškou Školní vzdělávací program Řezník - uzenář Školní vzdělávací program Zahradník Školní vzdělávací program Cukrář.
 3. schopnosti a chování (ČSÚ, Klasifikace ISCED)1. Vzdělání je napotom vnímáno jako úroveň, kterou účastník dosáhne při vzdělávání (Palán, Andragogický slovník)2. K měření úrovně dosaženého vzdělání se využívá klasifikace ISCED, která bude vysvětlena níže
 4. Praktické informace pro lidi pečující o seniory na jednom místě. Odborné články z oblasti sociálně-právní, oąetřovatelství, aktivizační programy, vedení instituce starající se o seniory

Národní soustava povolán

 1. Sbírka zákonů - úplná znění zákonů, změny zákonů, vyhláąky, nařízení vlády. Zákony jsou přehledně provázány s judikáty, komentáři, vzory smluv. Legislativa a její změny on-line
 2. bez vzdělání ; B neúplné základní vzdělání ; C základní vzdělání ; D nižší střední vzdělání ; E nižší střední odborné vzdělání ; H střední odborné vzdělání s výučním listem ; J střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu.
 3. Článek vysvětluje rozdíl mezi Mezinárodní klasifikací pro vzdělávací programy ISCED a Evroým rámcem kvalifikací (EQF). Obsahuje tabulku, která přehledně znázorňuje zařazení českých vzdělávacích programů a dosaženého vzdělání podle klasifikace ISCED 97 i ISCED 2011
 4. Žák, který úspěšně absolvoval 4. ročník osmiletého gymnázia, resp. 2. ročník šestiletého gymnázia, má ukončené základní vzdělání a vysvědčení v tomto ročníku bude opatřeno doložkou o získání základního vzdělání včetně čísla o získání základního vzdělání
 5. Podmínky klasifikace - desatero pro studenta. Podmínky pro ukončení klasifikace v předmětech DEJ, ZEV, ZSV, OBN a ZP ve školním roce 2019/2020 vyučující: Mgr. Ivo Vodička. povinností a právem studenta je pravidelně docházet do školy a také vědomě a s plným nasazením pracovat ve výuce
Pavel Helan | BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Nová klasifikace ISCED 2011, Národní pedagogický institut

Klasifikace (uvádějí se pouze vynikající výsledky) Vzdělání se v životopisu zřídkakdy popisuje v obsáhlých odrážkách nebo popisech jako u pracovních zkušeností, v tomto oddíle však můžete uvést významné společnosti sdružující nejlepší studenty, výbornou klasifikaci, významné mentory, stipendia či. Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně. Mám základní vzdělání. Příčiny a důsledky předčasných odchodů ze studia a ze vzdělávání Autorka za tento článek získala Ocenění za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii aktuálních časopiseckých článků (2013-2014) Klasifikace typů umění je úzce spojena s konceptem umění v konkrétní kultuře. Typy umění. Velké umění a drobné umění. záznam, který již ve starověkém Řecku byly rozlišeny a klasifikovány hierarchicky jeho morální nadřazenost umění jako smysly zaměstnané ve vnímání díla volána drobné umění, které voní, chuť nebo dotek a vynikající díla mají, které.

ISPV - mzdy a platy podle profes

Střední školy; Vysoké školy; Vyšší odborné školy; Jazykové školy; Informace pro studenty Informace pro školy Informace pro zaměstnavatele; SŠ řemeslná a ZŠ, Soběslav Škola poskytuje vzdělání s různorodým zaměřením, zabezpečuje výchovu a odbornou přípravu v učebních oborech a vychovává a připravuje žáky pro výkon dělnických povolání A A 348/2015 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) A A Text Podřazené předpisy Časové verze Související Info o předpisu č. 348/2015. Povinně od 1. října 2017 dle vyhlášky 3/2015 musí všechna závěrečná vysvědčení o získání stupně vzdělání obsahovat tisk QR kódu dle doporučení MŠMT z 20. května 2016. Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace).

Tisk vysvědčení bakaláři | agenturabudulinek

Klasifikace JPH Softwar

Středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou Časová flexibilita, schopnost rychle se učit, zodpovědnost, přesnost, rychlé pracovní tempo Iniciativa a kreativita při řešení úkolů a problém V rámci mezinárodní standardní klasifikace vzdělání je vyšší odborné vzdělávání řazeno k prvnímu stupni terciárního vzdělávání (EQF 6) a dle Národní soustavy povolání - otevřené databáze povolání spravované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR je zařazeno do šestého kvalifikačního stupně Závěr o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání, pokud je u něj stanovena, se předkládá podle § 59 odst.1 a § 60a odst. 3 školského zákona (zákonč. 561/2004 Sb.). Dokládá se jen u oborů vzdělání, kde je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb

Klasifikace kmenových oborů vzdělání. doplněno 25.06.17 13:09: Kód se nachází na maturitním i ročníkovém vysvědčení na přední straně nahoře - Studijní obor (kód a název O tom, že druhé pololetí školního roku 2019/2020 bylo mimořádné, nemůže být pochyb. 10. března skončila výuka ve školách a ze dne na den museli učitelé i žáci přejít na tzv. výuku distanční. K tomu bylo zapotřebí příslušné technické vybavení a samozřejmě i schopnost umět s ním pracovat

Kvalifikace školního asistenta Portál pro školní

A A 406/2013 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011) A A Text Podřazené předpisy Časové verze Související Info o předpisu č. 406/2013 Sb. SDĚLENÍ Českého. KKOV = Klasifikace kmenových oborů vzdělání. -- Praha : Český statistický úřad, 1998. -- 337 s Základní a bez vzdělání Popis skupiny podle stavu z roku 2011 Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině. Ve skupině působí 30676 osob, to je 8,47 % všech zaměstnaných. Průměrná meziroční míra růstu skupiny v zobrazeném období-1,99 %. Příslušníci skupiny absolvovali nejčastěji následující vzdělání podle klasifikace.

Písemná zkouška obsahuje převážně otevřené úkoly a asi v polovině oborů obsahuje písemná zkouška také test. V rámci kritérií a pravidel pro hodnocení písemné zkoušky je v jednotném zadání uvedeno, jak se výsledky testu promítnou do její klasifikace.. Seznam jednotných zadání, v nichž se témata písemné zkoušky generují z banky úkolů [PDF, 457 kB Terciární vzdělání v oborech vzdělávání Popis skupiny podle stavu z roku 2010 Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině. Ve skupině působí 130748 osob, to je 2,66 % všech zaměstnaných. Průměrná meziroční míra růstu skupiny v zobrazeném období. 2,08 Vzdělání MUDr. Irena Kresová - promoce, atestace, odborné kurzy. Vztah funkce a struktury pohybové soustavy - Praha - Nemocnice Na Homolce - listopad 2019; 2. Májové spondylochirurgické symposium - Praha - květen 2019; Epilepsie 2019 - cesty klinického myšlení - Plzeň - duben 201

Nová klasifikace vzdělání ISCED 2011 Statistika&M

Pokud vám ale klasifikace nevyhovuje, můžete úroveň jazyka popsat také slovn Pokud máte například výborné vzdělání - uveďte jej podrobně. V případě, že posíláte životopis v angličtině poštou, určitě nesmí chybět vlastnoruční podpis Právo na vzdělání je jedním ze základních sociálních práv, které je v českém právním řádu zakotveno v Listině základních práv a svobod a vyplývá také z řady mezinárodních smluv. K tomu, aby bylo právo na vzdělání naplňováno, je potřeba existence dostatečného množství dostupných vzdělávacích institucí Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí (v oboru vzdělání Hudba se uvede i příslušný hudební nástroj) Chování a prospěch uchazeče ze školy10) - opis klasifikace Poznámky: Datum podání rozhoduje o zařazení do příslušného kola přijímacího řízení Postup v případě žádosti o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace v České republice, tzv. nostrifikace, můžete nalézt zde.. Postup v případě žádosti o uznání studia na zahraničních vysokých školách pro sociální a zdravotní účely v České republice, můžete nalézt zde.. Kontakt na české informační centrum ENIC-NARIC jsou k dispozici zde Základní umělecká škola Frýdek-Místek. Tel. 558 431 375 budova Místek Tel. 558 630 071 budova Frýdek Tel. 595 172 172 Výtvarný obor zusfm.reditel@gmail.com zusfm.kancelar@gmail.co

International Standard Classification of Education - Wikipedi

Klasifikace oborů vzdělání je uvedena v příloze tohoto sdělení. Platné znění Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) včetně vysvětlivek bude k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) navazuje na Klasifikaci vzdělání (CZ-ISCED 2011), zavedenou sdělením Českého statistického úřadu č. 406/2013 Sb., ze dne 5. prosince 2013, a nahrazuje obory vzdělání stanovené v Mezinárodní klasifikaci vzdělání - ISCED 97, zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 358/2007 Sb., ze dne 13. prosince 2007

Pedagogické minimum pro doktorandy II

Klasifikace; Maturitní obor Grafický design. Ekonomika a podnikání je obor středního vzdělání s maturitní zkouškou bez odborného výcviku. Žák si vybírá zaměření Cestovní ruch nebo Účetní a daňový specialista, v dálkové formě zaměření Bankovnictví Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání - klasifikace, vhodné na opis - 27 %. Původní cena 5,50 Kč. cs úroveň dosaženého vzdělání (nejvyšší úspěšně ukončené vzdělání) podle Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání (ISCED 2011): nanejvýš nižší sekundární vzdělání (ISCED 0, 1 nebo 2); vyšší sekundární nebo postsekundární vzdělání nižší než terciární (ISCED 3 nebo 4); terciární vzdělání (ISCED 5, 6, 7 nebo 8); nižší než primární. Gymnázium Velké Pavlovice je zařazeno do sítě středních škol s kapacitou 360 žáků. Nabízí všeobecné vzdělání v osmiletém a čtyřletém studijním programu zaměřeném na přípravu ke studiu na vysoké škole. Gymnázium navštěvují žáci z 29 obcí okresu Břeclav, Hodonín a Brno venkov Jednotná klasifikace oborů vzdělání -- OLA001 577.465 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 000006393 Navigace: https://aleph22.vkol.cz/pub / svk01 / 00000xxxx / 0000063xx / 000006393.ht

 • Pes kýchá.
 • Doktor na jatra.
 • Problem s odpadem.
 • Lezecká stěna hlučín.
 • Streptokok infekčnost.
 • Kompozitní desky do kuchyně.
 • Coaguchek xs cena.
 • Krém který se nesrazí.
 • Volně prodejný draslík.
 • Lego boost 17101 návod.
 • Stupně popálenin.
 • Organely prokaryotické buňky.
 • Pránájáma.
 • Nepeněžitý příplatek vrácení.
 • Stále spolu online.
 • Čočkový salát se zeleninou.
 • Cellulitis face.
 • Carnilove pamlsky pro psy.
 • Kemp trhovky chatky.
 • Souřadnice bodů pracovní list 5. ročník.
 • Nikon 50mm d vs g.
 • Polévka z hlívy ústřičné.
 • Cerna hora.
 • Tattoo on arm.
 • Doporučená světlá výška vozu.
 • Nejlepší multifunkční tiskárna 2016.
 • Mh 53e.
 • Hugin 2017.
 • Nikol mochuelo instagram.
 • Základní jazyková škola praha 6.
 • Hartmann thermoval duo scan.
 • Insolvenční rejstřík.
 • Kto vynašiel hodiny.
 • Bazar lodní příslušenství.
 • Domácí výroba dětského hřiště.
 • Notebook nejde zapnout nesvítí.
 • Filmy roku 2016.
 • Audi quattro s1 e2.
 • Húrinovy děti pdf.
 • Pattex lepidlo na dřevo.
 • Kožní čití.