Home

Měrná tepelná kapacita vztah

Teplo a měrná tepelná kapacita. Jestliže se dostanou do vzájemného kontaktu dvě tělesa s různou teplotou, předá teplejší těleso část své energie chladnějšímu tělesu a tím se ochladí. Chladnější těleso tuto energii přijme a tím se ohřeje Molární tepelná kapacita (zastarale molární teplo) je tepelná kapacita vztažená na jednotku látkového množství. Jde tedy o množství tepla, které je třeba ke zvýšení teploty látky jednotkového látkového množství (v SI 1 mol) o jednotkový teplotní rozdíl (v SI 1 kelvin).. Molární tepelná kapacita je mírně teplotně závislá, proto je zapotřebí při.

Měrná tepelná kapacita

1.12. MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA LÁTKY Víme, jak závisí teplo na základních vlastnostech. Otázkou však zůstává, jak závisí na materiálu, ze kterého je těleso vyrobeno. Kdybychom zahřívali dvě stejná množství různých látek po stejnou dobu, zjistili bychom, že se nezahřejí stejně i když přijmou stejné teplo definiční vztah: Q = c . m . Δ t; c = konstanta (měrná tepelná kapacita tělesa) Teplo, které přijme chemicky stejnorodé těleso, je přímo úměrné hmotnosti tohoto tělesa a změně teploty. Zobecnění ZÁKONA ZACHOVÁNÍ ENERGIE Pevné látky Údaje platné pro teplotu 20 °C. materiál α 20 [ .10-6 K-1] c 20 [ J.kg-1.K-1]; Bronz: 18: 384: Cín: 27: 227: Draslík: 83: 741: Fosfor: 125: 754. Měrná tepelná kapacita •Měrná tepelná kapacita (ve starší literatuře též měrné teplo nebo specifické teplo) udává množství tepla potřebného k ohřátí 1 kilogramu látky o 1 teplotní stupeň ([°C] nebo [K]). •K určování hodnot měrného tepla se využívá kalorimetrická rovnice

Teplo a měrná tepelná kapacita - GV

Molární tepelná kapacita - Wikipedi

Uvedený vztah bývá také zapisován jako: - Měrná tepelná kapacita je tepelná kapacita jednoho kilogramu látky. Tepelnou kapacitu tělesa o hmotnosti m lze tedy vyjádřit ve tvaru,kde m je hmotnost tělesa, c je měrná tepelná kapacita měrná tepelná kapacita vody: Nápověda a) Uvědomte si, jaký vztah platí mezi výkonem konvice, dodaným teplem a časem. Rozbor a) Vodě musíme dodat teplo, aby se ohřála z počáteční teploty na teplotu varu. Výkon varné konvice nám říká, jaké teplo konvice dodá vodě za 1 s. Ze známého výkonu a potřebného tepla tedy. Měrná tepelná kapacita plynu Úloha číslo: 397 Určete měrné tepelné kapacity c V a c p neznámého plynu, víte-li, že při teplotě 293 K a tlaku 100 kPa je jeho hustota 1,27 kg m −3 a Poissonova konstanta plynu je κ = 1,4 - kde c je měrná tepelná kapacita vlhkého materiálu-c w měrná tepelná kapacita vody (cca 4182 J/kgK při 20°C) - hmotnostní obsah vlhkosti [kg/kg]-c 0 měrná tepelná kapacita suchého materiálu-závsiolst m ěrné tepelné kapacity na teplotěnení možné popsat žádným obecněplatným vztahem, neboťje zcel měrná tepelná kapacita za stálého tlaku cp,sv =1005,968 J ⋅kg−1 ⋅K −1 kritická teplota TK,sv =132,45 K kritický tlak pK,sv =3,77 MPa kritická měrná hmotnost ρK,sv =349 kg ⋅m−3 Poissonova konstanta κ=1,39 V širším okolí atmosférických podmínek (p = 100 kPa, t = 20°C) se vztah mezi základním

1 3.2.3 Měrná tepelná kapacita Předpoklady: 030202 Pom ůcky: přístup na internet (tablety, mobily, po číta če) Př. 1: Prohlédni si výsledky minulé hodiny a sestav vztah pro teplo (zna čka Q), které musíme dodat látce p ři zah řívání. Teplo je tím v ětší čím v ětší je: • hmotnost látky m, • rozdíl teplot t t2 1− Měrná tepelná kapacita vodní páry c V = 1 840 J/kg.K. Pro běžné výpočty lze do teploty 100 °C a tlaku par 10 kPa použít empirický vztah: kde l [J/kg] je výparné teplo vody. Po rozepsání: Pokud vzduch obsahuje vodní mlhu (vodní kapky), přičte se k entalpii vlhkého vzduchu (nasyceného) entalpie mlhy (vodních kapek) Tabulka uvádí molovou hmotnost, molový objem, plynovou konstantu, měrnou hmotnost, hustotu vztaženou na vzduch, měrnou tepelnou kapacitu a izoentropický exponent vybraných plynů a par, prvků i sloučenin. Tabulka uvádí i chemické vzorce • Molární tepelná kapacita při stálém tlaku m, p p C C n = kde Cp je tepelná kapacita při stálém tlaku. U pevných látek a kapalin se veličiny CmV a Cm p obvykle liší jen velmi málo. Mluvíme pak obecně o jejich molární tepelné kapacitě (viz též měrná tepelná kapacita)

7. Do kalorimetru obsahujícího 0,30 kg vody o teplot ě 18 °C jsme nalili 0,20 kg vody o teplotě 60 °C. V kalorimetru se ustálila výsledná teplota 34 °C. Vypočtěte tepelnou kapacitu kalorimetru. Měrná tepelná kapacita vody je 4,18 kJ ⋅ kg-1⋅ K-1. m1= 0,30 kg, t1= 18 °C, m2= 0,20 kg, t2= 60 °C, t= 34 °C, c= 4,18 kJ · kg Měrná tepelná kapacita. Tepelná kapacita tělesa. určuje kolik tepla musí těleso přijmout, aby se jeho teplota zvětšila o 1 K; vztah , jednotkou je J . K-1; Měrná tepelná kapacita, jednotkou J . K-1 . kg-1 , vyjadřuje, kolik tepla se spotřebuje na zvýšení teploty o 1 K jednoho kilogramu těles Kromě toho tepelná kapacita vzduchu udržuje na Zemi teplotu přijatelnou pro život, jinak by na noční straně naší planety byl mráz několika desítek stupňů, kdežto na denní straně by bylo více než stostupňové horko. Je také důležitou průmyslovou surovinou. Zdroj: Wikipedia - Vzduch. Složení vzduch Měrná tepelná kapacita závisí na podmínkách, za nichž se t ělesu teplo dodává, nebo se z něj odebírá. P ři zah řívání, pop ř. ochlazování t ěles nastávají nej čast ěji dva p řípady: bu ď udržuje-me konstantní tlak p p ůsobící na t ěleso, nebo zachováváme objem V. V prvním p řípad ě mlu

Mám odvodit vztahy pro měrnou tepelnou kapacitu ideálního plynu při konstantním tlaku a objemu a jejich vzájemný vztah. Předpokládám, že se tím myslí tohle:, kde (měrná plynová konstanta) a (adiabatický moctitel neboli Poissonovo číslo) beru jako známé konstanty. Měl bych ale taky vysvětlit, jak se přišlo na ty první dva vztahy tepla.Měrná tepelná kapacita látky je konstanta vyjadřující kolik tepla je třeba dodat jednomu kilogramu dané látky, aby změnila teplotu o jeden stupeňCelsia, označuje se c. Tato veličina je charakteristická pro každou látku. Tabulková hodnota měrné tepelné kapacity vody je 4189 J/(kg °C), oleje 2000 J/(kg°C) Měrná tepelná kapacita je množství tepla potřebného k ohřátí 1 kilogramu látky o 1 teplotní stupeň , respektive představuje množství tepla d Q {\displaystyle \mathrm {d} Q} vyvolávající u m {\displaystyle m} kilogramů hmotnosti látky změnu teploty d T {\displaystyle \mathrm {d} T} Dále príklad Ideální plyn o hmotnosti 0,2 kg má při telotě 27 °C objem 0,4 m3 a tlak 2.105 Pa. Měrná tepelná kapacita plynu při stálém objemu je 0,8 kJ.kg-1.K-1. Mám vypočítet objem plynu pri teplote 177 stupnu a tlaku 8.10 na patou muzu pouzit vztah v2=p1*v1/p2 jenomze tam neberu do uvahu tu teplotu no jinak nevi Měrná tepelná kapacita • Pro ideální plyn platí: • Z experiment ůvyplývá, že tepelná kapacita je úměrná hmotnosti a proto se zavádí tzv. měrná tepelná kapacita [J · kg-1· K-1]: • Nejvyšší hodnotu z kapalin m á voda (4,182 kJ · kg-1· K-1 při 20 °C). Z plyn ůmá nejv ětší kapacitu za tlaku 0,1 MP

IsoCal - výpočetní program pro návrh technických izolací

Měrná tepelná kapacita je množství tepelné energie, požadované pro zvýšení teploty látky na jednotku hmotnosti. Měrná tepelná kapacita materiálu je fyzický majetek. Je to také příklad rozsáhlého majetku, protože jeho hodnota je úměrná velikosti systému, který zkoumal Měrná tepelná kapacita c charakterizujekonkrétní látku tělesa nezávisle na jeho teplotě, je tedy přibližně látkovou konstantou a udává se pro známé látky v MFCh tabulkách. Molární tepelná kapacita c m se vztahuje k teplu přijatému určitým látkovým množstvím plynu při určitém zvýšení jeho teploty rekrystalizaci vztah (2.60). Měrná tepelná kapacita Je teplo Q, kterým se ohřeje jednotka množství [mol] nebo hmotnosti [kg] látky o jednotku teploty T [K nebo °] a to buď za stálého objemu, nebo tlaku: (3.35) kde značí n - počet molů nebo kg. Probíhá-li ohřev látky za stálého objemu přemění se teplo Q v jej Molární tepelná kapacita je množství tepla, které je třeba dodat 1 molu látky, aby se zahřála o jeden stupeň teplotního rozdílu. Jednotkou je J.mol-1.K-1. Platí, že C Mc Kde M je molární hmotnost látky, >M@ kg.mol-1. Pro pevné a kapalné látky se měrná a molární kapacita liší jen nepatrně a můžeme je v praxi zanedbat

7. Světlené jevy . c - rychlost světla ve vakuu c = 300 000 km/s. f ( m ) - ohnisková vzdálenost φ = 1/ Měrná tepelná kapacita byla dopočítávána podle vztahu (5). Průměrná zjištěná hodnota měrné tepelné kapacity vody činí c = (4410 ± 70) J ⋅ k g − 1 ⋅ K − 1, tabulková hodnota při teplotě 25 °C přitom činí přibližně 4180 J ⋅ k g − 1 ⋅ K − 1; odchylka měření představuje asi 5 % této hodnoty Vztah mezi měrnými kapacitami a poissonovou konstantou 37. Jak je definována měrná polytropická tepelná kapacita c n [ ⁄ ] 50. Hodnota exponentu technické polytropy, zakreslete technickou polytropu v p-v a T-s diagramu 51. I. Zákon termodynamiky pro otevřenou termodynamickou soustav

Vnitřní energie tělesa a její změna, teplo - FYZIKA 00

 1. Měrná tepelná kapacita hliníku je 896J/kg.K. KÓD: Zapiš vztah mezi hustotami látek pro případ tělesa volně se vznášejícího v kapalině Úloha za čtyři body: ZPĚT Vypiš možné způsoby změny vnitřní energie tělesa. K jednomu zvolenému způsobu napiš konkrétní příklad z praxe
 2. p je měrná tepelná kapacita teplonosné lát-ky (J/(kg·K)), t teplota teplonosné látky (°C), t ref referenční teplota (obvykle 0 °C) [1]. Stejný princip, který je využíván k mě-ření předaného tepla, lze využít i k měření chladu předávaného prostřednictvím vhod-ného média. 1.1 Měření tepla přenášeného kapalný
 3. změna vnitřní energie při práci, tepelné výměně, měrná tepelná kapacita, teplo, tepelné záření, sluneční záření C. Literatura: Fyzika pro 8. ročník Základní školy, Prometheus 2001, str. 43-7
 4. Značka: c Vztah: Jednotka: Je to konstanta, pro různé látky a různá skupenství má různou hodnotu: C Q , po úpravě: c = m m ⋅ ∆t [c ] = J = J ⋅ kg −1 ⋅ K −1 kg ⋅ K c= měrná tepelná kapacita vody: c ≈ 4200 J ⋅ kg −1 ⋅ K −1 měrná tepelná kapacita ledu: c ≈ 2100 J ⋅ kg −1 ⋅ K −1 Hodnoty uvedeny v.
 5. Teplo, teplota, měrná tepelná kapacita | 1/5 Termika | Fyzika | Onlineschool.cz. Obsah: Srovnávací tabulka; Vztah mezi teplem a teplotou; Teplo a teplota spolu souvisí a často jsou zmatené. Více tepla obvykle znamená vyšší teplotu. Teplo (symbol: Q) je energie. Je to celkové množství energie (jak kinetické, tak i potenciální.
 6. Jednotkou měrné tepelné kapacity je J . kg-1.K-1.. Měrná tepelná kapacita pevných látek leží mezi 10 2 J . kg-1.K-1 až 10 3 J . kg-1.K-1.U kapalin jsou v průměru o 1 řád vyšší a dosahují nejvyšší hodnoty u vody (4,182 kJ . kg-1.K-1 při 20 °C). Plyny mají při pokojové teplotě a za stálého tlaku měrnou tepelnou kapacitu řádově 10 2 J . kg-1
Termomechanika - Matika with Tvoje Mama at GYMNÁZIUM

Už ze střední školy znáte vztah pro teplo Q potřebné k ohřátí látky o hmotnosti m z teploty T1 na teplotu T2 (jinak řečeno - o teplotní rozdíl T ) : Q c m T2 T1 c m T Koeficient úměry c se nazývá měrná tepelná kapacita a má význam množství tepla potřebného k ohřát Měrné teplo (měrná tepelná kapacita) (cp) je množství energie potřebné ke zvýšení teploty hmoty o hmotnosti 1 kg o 1 °C. Měrná tepelná kapacita vody o teplotě 20 °C činí 4,182 kJ/kg °C či 1,0 kcal/kg °C. Viskozita Viskozita určuje snadnost proudění kapaliny. Čím je viskozita nižší, tím snadněji kapalina proudí Tepelná roztažnost Deformace pevných látek Povrch kapalin Elektrické pole Práce v elektrickém poli Kapacita vodiče Elektrický proud v kovech Teplota tání mosazi je 970 0 C a měrná tepelná kapacita c (mosaz) = 394 J.kg-1 K-1. Řešení zanedbej. Měrná tepelná kapacita nerezové oceli je 460 J/kg°C. [89°C] Příklady pro domácí přípravu: 7) Kolik tepla v kolojoulech potřebujeme na ohřátí železné plotýnky elektrického vařiče, která má hmotnost 0,4 kg, z 20°C na 200°C? [32,4 kJ] 8) Po smažení zůstalo ve fritovacím hrnci 1,8 kg oleje o teplotě 140°C

TEPLOTNÍ ROZTA&NOST, TEPELNÁ KAPACITA - Fyzikální kabinet

Plyn se za tohoto děje nejlépe ohřívá dodaným teplem, což opět jen dokazuje vztah: cV < cp kde: cp - měrná tepelná kapacita při konstantním tlaku cV - měrná tepelná kapacita při konstantním objemu p-T diagram izochorického děje T-V diagram izochorického děje p T p2 p1 T1 T2 T V V - konst Tepelná kapacita nebo tepelná kapacita je měřitelná fyzikální veličina, která se rovná poměru tepla přidaného (nebo odebraného) z objektu k výsledné změně teploty.Jednotka tepelné kapacity je joule na kelvin, nebo kilogram metr na druhou na kelvin sekundu na druhou v Mezinárodním systému jednotek ( SI). Dimenzionální forma je L 2 M T -2 Θ -1 Náš vztah je Nářek sirény Měrná tepelná kapacita lásky Lusy píše: 11.1.2016 (22:46) I když to bylo smutné, velmi se mi to líbilo Nikdy jsem nic podobného nečetlaDěkuji za další skvělý překlad . chladnějšímu. Tepelná výměna je ukončena po vyrovnání teplot obou těles. Zapište vztah pro určení tepla odevzdaného teplejším tělesem chladnějšímu a popište veličiny Zapište vztah pro určení tepla přijatého chladnějším tělesem chladnějšímu a popište veličin c měrná tepelná kapacita materiálu v J/(kg.K) Do vztahu (1.20) lze proto dosadit vyjád ření povrchových teplot ze vztah ů (1.18) a (1.19) a získat vyjád ření hustoty tepelného toku konstrukcí ve tvaru si se i e h d h

5 Tepelná kapacita c Obecná definice: c - veličina extenzivní, intenzivní veličinou je specifická (měrná) tepelná kapacita csp [JK-1 kg-1] molární tepelná kapacita cm [JK-1 mol-1 ]. Q a tedy i c závisí na způsobu provedení děje, a to především u plynů: - netýká se dějů adiabatických (Q = 0) - není definována pro děje izotermické (např. fázové přechody Základní vztah pro tepelný výkon nabývá podobu. kde - měrná tepelná kapacita vody [J/kg.K] k - součinitel prostupu tepla [W/m 2.K] S L - vnější přestupní plocha [m 2] t w1 - teplota vstupní vody [°C] t w2 - teplota výstupní vody [°C] t wm - střední teplota vody [°C] t *) tepelná kapacita plynů není v širším intervalu teplot konstantní, uvedené hodnoty lze s přijatelnou přesností použít pro rozsah teplot 0 až 200 °C Při schlazení spalin na teplotu rosného bodu t r (°C) budou spaliny nasyceny vlhkostí s x'' = 0,14 kg.kg -1 t.s.s., takže vztah pro entalpii při teplotě rosného bodu (kJ.kg. kde cv je měrná tepelná kapacita vody (cv = 4;2 103 J kg 1 K 1). Levá strana rovnice vyjadřuje teplo přijaté chladnější vodou a kalorimetrem a pravá určuje teplo odevzdané teplejší vodou při tepelné výměně. Z rovnice (1) odvodíme vztah pro experimentální určení tepelné kapacity kalorimetru K = m2cv t2 t t t1 m1cv = cv.

Teplo, teplota, měrná tepelná kapacita; Jaký je vztah mezi fyzikální veličinou a její jednotkou? K čemu používáme předpony jednotek? Jaké jsou tyto předpony (mili, mikro, nano, centi apod.), jaké zkratky používají a jakou část jednotky značí U plynů se rozlišuje měrná tepelná kapacita při stálém tlaku, která se označuje , a měrná tepelná kapacita při stálém objemu, která se označuje . Vztah mezi těmito měrnými tepelnými kapacitami udává Poissonova konstanta a Mayerův vztah. Příklad hodno

-vztah mezi teplem a teplotou ( definice, značení, jednotky) - co je teplota absolutní nuly (definice, přibližná hodnota) - jaké jsou dvě jednotky pro měření teploty, jaký je mezi nimi vztah-co je tepelná výměna-jaké známe způsoby sdílení tepla (každý stručně popiš)-co je měrná tepelná kapacita Měrná tepelná kapacita a tepelná difuzivita pat ří mezi d ůležité parametry charakterizující mimo jiné stárnutí materiál ů. Technologický proces výroby každého materiálu se vyzna čuje p řechodem p řes nerovnovážné stavy. Požadovaných vlastností konstruk čních materiál ů se dosahuje vhodnou mírou relaxac Ideální plyn o hmotnosti 0,2 kg má při teplotě 27°C objem 0,4m a tlak 2.10 na pátou Pa. Měrná tepelná kapacita při stálém objemu je 0,6 kJ.K a) Jaký je objem plynu, zvětší-li se při stálé teplotě jeho tlak na hodnotu 4.10 na pátou Pa? b) Jaký je tlak plynu při objemu 0,1 m3 a teplotě 327°C Měrná tepelná . Kapacita + Vztah pro výpočet. Q (quantum = množství) Fyzikální veličina. Název: Teplo. Značka: Základní jednotka: Odvozené jednotky a vztahy. Z jednotky odvoď vztah pro výpočet. Fyzikální veličina. Název: Měrná tepelná kapacita látky

p měrná tepelná kapacita d 1 vnit řní pr ůměr potrubí d 2 vn ější pr ůměr potrubí d 3 vn ější pr ůměr izolace D e ekvivalentní pr ůměr d i vnit řní pr ůměr i - té vrstvy d i+1 vn ější pr ůměr i - té vrstvy g rh gravita ční zrychlení relativní vlhkost vzduchu k sou činitel prostupu tepla l charakteristická. Gay - Lussacův zákon objem plynu je přímo úměrný termodynamické teplotě pV diagram VT diagram Práce při izobarickém ději Práce se vypočítá jako práce vykonaná plynem se také rovná obsahu plochy pod křivkou v pV diagramu přijaté teplo cp je měrná tepelná kapacita při konstantním tlaku I. věta termodynamiky Přijme. stránka 52 MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA PLYNU: Rozlišujeme m ěrnou tepelnou kapacitu plynu p ři stálém tlaku cp a m ěrnou tepelnou kapacitu p ři stálém objemu cV: (m je hmotnost plynu, Qp je teplo p řijaté plynem p ři stálém tlaku, ∆T je zm ěna termodynamické teploty plynu) (m je hmotnost plynu, QV je teplo p řijaté plynem p ři stálém objemu, ∆T je zm ěna. Tepelná kapacita - Wikipedi . 3.2.3 Měrná tepelná kapacita. Př. 1: Prohlédni si výsledky minulé hodiny a sestav vztah pro teplo (značka Q), které musíme dodat látce při zahřívání. Co znamená index c20 používaný u značky pro měrnou tepelnou kapacitu v některých tabulkách? voda vzduch líh Láska je ve vzduchu

Fyzikální vlastnosti nemrznoucích směsí a navrhování

 1. 15) Tepelná kapacita tělesa - definice, vztah, měrná tepelná kapacita - definice vztah, kalorimetr, kalorimetrická rovnice, doba potřebná na ohřátí těles el. spotřebičem s nějakou účinností ☻prověrka . 16) První termodynamický záko
 2. Předpoklady výpočtu Uvažované proudící médium - voda. Vlastnosti proudícího média, jako jsou hustota, kinematická viskozita i měrná tepelná kapacita, jsou závislé na teplotě, aproto bylo třeba zjistit rovnice pro výpočet těchto parametrů na dostatečném intervalu
 3. Tepelná kapacita je rozsáhlá vlastnost. Odpovídající intenzivní vlastností je měrná tepelná kapacita. Dělením tepelné kapacity množstvím látky v molech se získá její molární tepelná kapacita. Objemová tepelná kapacita měří tepelnou kapacitu za objemu
 4. Vztah mezi moduly pružnostiupravit editovat zdroj. Kromě toho tepelná kapacita vzduchu udržuje na Zemi teplotu přijatelnou pro život, jinak by na noční straně naší planety byl mráz několika desítek stupňů, kdežto na denní straně by Plynová konstanta See travel reviews, photos, videos, trips, and more contributed by.
 5. elektrického pole. Práce v homogenním elektrickém poli. Kapacita, kondenzátor (zapojení). 16. Vznik stejnosměrného elektrického proudu, elektrický zdroj. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu a pro uzavřený elektrický obvod, elektrický odpor. Elektrický proud, elektromotorické, svorkové napětí, měrná elektrická.
 6. 1.1.1 Vztah mezi tepelnou a mechanickou energií Pro praxi je dobré si uvědomit, jak poměrně značná mechanická práce přísluší tepelné energii o velikosti jedné kilokalorie. Dokumentovat to budou následující příklady : Příklad 1: Kolik cementu by bylo možné naložit na 2m vysoké nákladní auto pomocí energi

Vztah mezi teplotou a teplem definuje měrná tepelná kapacita c (J.kg-1 K-1). Celkové množství tepla Q obsažené v jednotkovém množství látky přímo závisí na aktuální teplotě a na měrné tepelné kapacitě látky měrná tepelná kapacita vody [kJ/kg.K], uvažuje se c w = 4,2 kJ/kg.K; Výpočtový vztah pro stanovení objemu lze odvodit, v normě však není uveden. Hodnoty veličin stanovené na národní úrovni v ČR i v některých zahraničních zemích zatím chybí. Proto zatím v souběhu s ČSN EN 12831-3 u nás, a např. v Rakousku, nebo.

Měrná tepelná kapacita

o tepelně fyzikální veličiny - měrná tepelná vodivost, měrná tepelná kapacita, lineární délková teplotní roztažnost - definují přímo vlastnosti a chování materiálů z pohledu stavební fyziky o tepelně technické veličiny - tepelná jímavost, součinitel teplotní vodivosti, tepelný odpor vrstvy materiálu Měrná tepelná kapacita c udává teplo, které musí přijmout 1 kg dané látky, aby se jeho teplota zvýšila o 1 °C. kde Q je teplo, které přijme těleso o hmotnosti m při zvýšení teploty o . Měrná tepelná kapacita je veličina charakteristická pro danou látku, poněkud se mění s Konstanta C, kterou jsme použili, se nazývá měrná tepelná kapacita a budeme na ní demonstrovat nedostatky intuitivního zavedení. Význam teploty v našem intuitivním případu je tedy takový, že rozdíl dvou hodnot na teplotní stupnici pro danou látku v daném množství přesně definuje energii, kterou je potřeba dodat Měrná tepelná kapacita při stálém tlaku i objemu u reálných plynů závisí na teplotě, u ideálních plynů (a např. kyslíku, dusíku apod.) nikoli. Pro tepelnou kapacitu plynu při stálém objemu i tlaku odvodil Julius Mayer na základě I. termodynamického zákona vztah

Tepelná kapacita - Wikipedi

Měrné tepelné kapacity vzorků určíme obdobným způsobem. Platí vztah: kde . m1. je hmotnost vzorku pevné látky, m2. je hmotnost vody, c. je měřená měrná tepelná kapacita vody, t1. teplota vzorku (větší než teplota vody v kalorimetru), t2. teplota vody, t. je výsledná teplota, K. je tepelná kapacita kalorimetr Měrná tepelná kapacita závisí na látce. Měrné tepelné kapacity různých látek jsou v tab. str.138, 152. Teplo Q, které se musí dodat tělesu o hmotnosti m z látky o měrné teplené kapacitě c, aby se ohřálo o teplotu D t. Q = m × c × D t. Kalorimetrická rovnice vyjadřuje zákon zachování energie při tepelné výměně. Tělesa na konci děje dosáhnou rovnovážného. Zvýšíme-li teplotu ideálního plynu stálé hmotnosti při stálém tlaku o , přijme plyn teplo, kde je měrná tepelná kapacita plynu při stálém tlaku. Plyn při tomto ději vykoná práci a tedy první termodynamický zákon lze psát ve tvaru : Teplo přijaté ideálním plynem při izobarickém ději se rovná součtu přírůstku.

Struktura a vlastnosti plynů - Fyzika - Maturitní otázk

 1. Van der Waalsova stavová rovnice, viriální rozvoj. První věta termodynamická. Mayerův vztah. Tepelná kapacita při stálém tlaku a objemu. Vratné změny ideálního plynu (izochorický, izobarický, izotermický, adiabatický a polytropický děj).Tepelný kruhový děj, tepelná účinnost, Carnotův cyklus. Tepelné stroje. II
 2. imální tloušťku, má menší schopnost přijmout teplo než kotouč nový
 3. Měrná tepelná kapacita litiny (litinového radiátoru) je 0.46 což znamená, že je zapotřebí 460 joulů je pro zahřátí 1kg litiny o 1°C. Měrná tepelná kapacita oceli (ocelového radiátoru) je velmi podobná z čehož plyne, že energie potřebná pro zahřátí 1kg oceli je zhruba stejná jako pro 1kg litiny

Tepelná kapacita - MediaWiki SPŠ a VOŠ Píse

8.C FYZIKA DISTANČNÍ VÝUKA 1.12.2020 Žáci a žákyně, v dnešní online hodině jsme si vysvětlili pojem teplo a měrná tepelná kapacita, zavedli jsme si vztah pro výpočet tepla a vyřešili jsme několik příkladů 5 Tepelná kapacita c Obecná definice: c - veličina extenzivní, intenzivní veličinou je specifická (měrná) tepelná kapacita csp [JK-1 kg-1] molární tepelná kapacita cm [JK-1 mol-1 ]. Q a tedy i c závisí na způsobu provedení děje: - netýká se dějů adiabatických (Q = 0) - není definována pro děje izotermické (např. fázové přechody Tento vztah vyjadřuje závislost tepla na dalších výše uvedených veličinách. Všimněte si, že není důležitá teplota výsledná, ale rozdíl počáteční a výsledné teploty. Měrná tepelná kapacita Představte si, že máte dvě různá kapalná tělesa o stejné hmotnosti m a stejné počáteční teplotě t o Měrná tepelná kapacita. Přijme-li těleso teplo Q tepelnou výměnou, vzroste jeho vnitřní energie o hodnotu a zvýší se teplota tělesa o (nenastane-li změna skupenství látky). Tepelnou kapacitu definujeme vztahem , .Měrná tepelná kapacita se pak definuje vztahem , kde m je hmotnost tělesa. Platí 2.5 Teplo a měrná tepelná kapacita . 2.5.1 Mayerův vztah: 2.6 První termodynamický princip.

Ohřev vody ve varné konvici — Sbírka úlo

 1. Měrná tepelná kapacita plynu. Úloha číslo: 397. Určete měrné tepelné kapacity cV a cp neznámého plynu, víte-li, že při teplotě 293 K a tlaku 100 kPa je jeho hustota 1,27 kg m−3 a Poissonova konstanta plynu je κ = 1,4. Nápověda 1. Použijte Meyerův vztah a zamyslete se.. Tepelná vodivosť [W m-1K-1]. Tepelná kapacita [J K.
 2. utách, byla přidána teplá voda. Obrázek 3: Závislost teploty v kalorimetru na čas
 3. Měrná tepelná kapacita kyslíku při stálém objemu je 651 J( kg-1(K-1. Q = 16,275 kJ. V uzavřené nádobě o objemu 2 l je dusík o hustotě 1,4 kg(m-3. Jaké teplo přijme dusík, jestliže se jeho teplota zvýší o 100°C při stálém objemu? Měrná tepelná kapacita dusíku při stálém objemu je 739 J(kg-1(K-1. Q = 206,92
 4. Měrná tepelná kapacita. , značka c, cp, cv - fyzikální veličina udávající, kolik tepla je třeba dodat tělesu o jednotkové hmotnosti Při udávání měrné tepelné kapacity plynů je třeba udat, zda se jedná o děj při stálém tlaku (měrná tepelná kapacita se značí cp) nebo při stálem objemu (měrná tepelná.
 5. Měrná tepelná kapacita nerezové oceli je 460 J/kg°C. [89°C] Příklady pro domácí přípravu: 7) Kolik tepla v kolojoulech potřebujeme na ohřátí železné plotýnky elektrického vařiče, která má hmotnost 0,4 kg, z 20°C na 200°C
 6. výměna, první termodynamický zákon, kalorimetrická rovnice, měrná tepelná kapacita, přenos vnitřní energie. Elektromagnetický oscilátor, závislost proudu a napětí na čase, Tův vztah, rezonance L obvodu, vznik el-mag. vlnění, rovnice postupného el-mag. vlnění, el-mag. vlna v prostoru, el-mag. dipól, princi
 7. cp - měrná tepelná kapacita (J∙kg-1 ∙K-1) Tav - je teplota vodiče (°C) Pz - Jouleovy ztráty (W/m) Ps - výkon dodaný slunečním zářením (W/m) Pr - výkon odvedený radiací (W/m) Pc - výkon odvedený konvekcí (W/m) Nejčastěji se zkoumá ustálený stav
Ideální plyn a děje v plynech

kde m 1, c 1, t 1 je hmotnost, měrná tepelná kapacita a počáteční teplota prvního tělesa, m 2, c 2, t 2 je hmotnost, měrná tepelná kapacita a počáteční teplota druhého tělesa, t je výsledná teplota těles po vyrovnání teplot.; První termodynamický zákon popisuje situaci, kdy se vnitřní energie současně mění konáním práce i tepelnou výměnou Portál pro stavebnictví, technická zařízení budov a úspory energií. Denně aktuální informace z oborů stavba budov, vytápění, větrání, klimatizace, voda, kanalizace, obnovitelná energie, výtahy. Oborová databáze firem a výrobků, právní předpisy, normy, technické tabulky a výpočty, diskusní fórum Vnitřní energie tělesa: její změna při tepelné výměně, měrná tepelná kapacita, první termodynamický zákon, změna skupenství látek, fázový diagram. Teplo, tepelná kapacita, měrná tepelná kapacita, měrné skupenské teplo, trojný bod, sytá pára, vlhkost vzduchu. Ideální plyn: stavová rovnice ideálního plynu Poissonův vztah η = (T − T 0)/T: účinnost Carnotova stroje C γ ≡ (∂Q/∂T) γ; C γ ≡ (∂Q/∂T) γ / n; c γ ≡ (∂Q/∂T) γ / m: tepelná kapacita; měrná molární tepla; měrná tepla. Základní vratné děje. děj vztah ΔA ΔU ΔQ ΔS; obecný.

 • Range rover sport 2.7 tdv6 spolehlivost.
 • Tablet 10 palců.
 • Velikost postele king size.
 • Toyota tundra cena.
 • Písničky pro děti akordy.
 • Hokej tabulka ms 2019.
 • Saúd bin abd al azíz.
 • Význam tetování kříž.
 • Focus st bazar.
 • Vyříznutí kuřího oka.
 • Cement heureka.
 • Děti samy doma.
 • Tetanie diskuze.
 • Kancelářská skříňka javor.
 • Co mě vystihuje.
 • Pavel brabec režisér.
 • Kšiltovka kabát.
 • Haunted csfd.
 • Obrázky k vybarvování.
 • Autobazar most sedlec.
 • Nadvětná syntax.
 • Termální lázně západní maďarsko.
 • Starý japonský cvik.
 • Šelakova politura.
 • Jak aktivovat sim kartu vodafone.
 • Angus t. jones 2016.
 • Marie málková gamepage.
 • Baltický typ.
 • Vyšší odborná škola brno kotlářská.
 • Arthur csfd.
 • Jak postavit dřevěnou chatu svépomocí.
 • Furmark test.
 • Bike centrum radotín.
 • Cupido spathiphyllum.
 • Dimenzování kabelů čsn.
 • Jak se zbavit tesaříka.
 • Neonky samec a samice.
 • Spaghetti recipe.
 • Dpi vzorec.
 • Znečištění vody průmyslem.
 • Životnost mobilní klimatizace.