Home

Ekonomie základy

Základy ekonomie od 502 Kč - Heureka

 1. Již třetí vydání úspěšné učebnice obsahuje základy ekonomie, na kterých může student stavět při dalším studiu pokročilejších kurzů ekonomie. Obsah učebnice je standardní (odpovídající obsahu obdobných učebnic), je ovšem více zaměřen na českou ekonomickou realitu
 2. Základy ekonomie 2013 1 ZÁKLADY EKONOMIE vyuující: jandova@econ.muni.cz kancelář 504 (katedra ekonomie) 3 bloky výuky, ukonení: písemná zkouška literatura: ppt v ISu (Studijní materiály BPE_ZEKO) HOLMAN, R.: Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ Doplňující lánky uvedené v přednáškác
 3. Ekonomie je nauka, která se zabývá popisem a analýzou výroby, distribuce a spotřeby ekonomických statků (zejména zboží, služeb a peněz), a zkoumá, jak jsou omezené zdroje alokovány mezi jednotlivá alternativní využití. Existují různé ekonomické směry (školy), které mohou používat odlišné definice ekonomie.. Ekonomie souvisí s dalšími obory, jako jsou.
 4. Nedá se nic dělat, podnikání je o počítání a o rozvahách, co všechno si můžete dovolit. Rozhodnete-li se dát na podnikatelskou dráhu, ať už bude úspěšná, nebo nikoliv, stanou se proto vaším základním tématem pro příští roky pojmy výnosy, náklady a hospodářský výsledek. Čím více se s tím ztotožníte, tím máte větší předpoklad, že cesta nakonec bude.

 1. Vývoj ekonomického myšlení Starořečtí filosofové a scholastikové První zmínky o ekonomických principech, zatím ovšem bez toho, aby byl použito pojmu ekonomie, nalezneme už u starořeckých filosofů, především u Aristotela a Platóna. Jejich myšlení je ovládáno hledáním spravedlnosti. Z tohoto hlediska pohlíželi na vlastnictví, na obchodování, směnu a na úrok
 2. Ekonomie - je věda o ekonomice, která popisuje využití omezených zdrojů k produkci statků a služeb a jejich rozdělování mezi jednotlivce a skupiny osob. Členění ekonomie Makroekonomie - sleduje ekonomiku jako celek a zabývá se jevy jako je nezaměstnanost, inflace (snižování hodnoty peněz) a hrubý domácí produkt
 3. Základy společenských věd - filosofie 20. století a ekonomie Práce formou stručných výpisků v podobě hesel zpracovává jednotlivé proudy a představitele moderních filosofických směrů 20
 4. Ekonomie PrF MU - trhy výrobních faktorů (včetně finančních trhů) 1976× 50.8: Ekonomie PrF MU - makroekonomie: 3008× 47.5: Účtování materiálu: 4026× 64.7: Právní formy podnikání: 3938× 60.6: Dějiny a vývoj ekonomie (pro VŠ) 695× 40.7: Účetnictví MO. 2: 4800× 71.6: Ekonomie PrF MU - tržní mechanismus a teorie firmy.

Tento web je určen lidem, kteří chtějí proniknout do tajů mikroekonomie a makroekonomie. Rád bych vám předvedl, že se ekonomie vyskytuje všude kolem nás a proto jsem pro vás připravil tyto přednášky a materiály Ekonomie jako vědní disciplína vzniká asi ve druhé polovině 18. století. Ekonomika je ekonomická praxe, například ekonomika určitého podniku, rodiny, státu. Ekonomie zkoumá hospodářský proces, který zahrnuje: 1. výrobu - je to činnost, při které člověk přetváří přírodu ve statky

1.Přednáška - Základy ekonomie. Proč studovat ekonomii? Od druhé světové války je společnost ekonomií naprosto ovládnuta. Základní poučka, že více se rovná lépe, se využívá na čím dál tím větší počet oblastí a principy platící původně pouze pro ekonomickou vědu se začínají aplikovat na veškeré společenské dění 1.1 P redm et ekonomie 1.2 Clen en ekonomie 1.3 Pot reby, statky 1.4 Zbo z a jeho dv e str anky 1.5 Pen ze 1.6 Hospod a rsk e f aze 1.7 Z akladn ekonomick e ot azky a ekonomick e syst emy N ekter e pojmy m u zete casto c st nebo sly set v m edi ch. Jejich odborny obsah v sak byv a jiny, ne z jsme zvykl vn mat z b e zn e komunikace Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): sichajda Ekonomika (ekonomická praxe) je hospodářská činnost (NH) jednotlivých zemí.. Ekonomie (ekonomická teorie) je společenská věda, která zkoumá, jak různé společnosti užívají omezené zdroje k výrobě užitečných statků a služeb a jak jsou tyto produkty rozdělovány mezi jednotlivé osoby a. Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ - Holman Robert. Již třetí vydání úspěšné učebnice obsahuje základy ekonomie, na kterých může student stavět při dalším studiu pokročilejších kurzů ekonomie. Obsah učebnice je standardní (odpovídající obsahu obdobný..

Základy společenských věd I. Základy ekonomie, mezinárodních vztahů, logiky a teorie vědy Autor: Jiří Bílý Čtyřdílná učebnice Základů společenských věd nabízí studentům a široké veřejnosti sebepoznání v duchu evroé filosofické tradice Základy ekonomie 5 Ekonomie z řeckého oikonomia (správa domácnosti) věda, která zkoumá, jak společnost obhospodařuje své vzácné zdroje (Mankiw) věda o lidském jednání (Holman) → potřeby jsou neomezené, zdroje omezen

AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE Mária Sabayová ZÁKLADY EKONÓMIE pre neekonomické študijné odbory Bratislava 201 Program Ekonomie je svým zaměřením v České republice ojedinělý díky širokému rozhledu v oblastech ekonomie, který studiem získáte. Oproti studentům ostatních programů proniknete nejen mnohem hlouběji do krás a tajů základů současné ekonomické teorie, ale podrobněji se seznámíte i s alternativními pohledy na fungování ekonomiky Makroekonomie — Úvod do ekonomie, HDP: Měření národního důchodu, Inflace: měření životních nákladů, Národní příjem a nerovnost, Agregátní poptávka a agregátní nabídka, Monetární systém, Příjmy a výdaje - Keynesiánský kříž a model IS-LM, Zahraniční obcho Ekonomika - ekonomie Finance a trh Podnikání, živnost, byznys Účetnictví, daně Zaměstnání a zaměstnanci Zbožíznalství Marketing Základy práva - zákony. Ekonomika - ekonomie. Základní pojmy ekonomiky Majetek podniku Maslowova pyramida potřeb Křivka poptávky. Finance - trh - peníze. Česká národní bank

Ekonomie - Wikipedi

 1. Charakterizujte ekonomii jako spol. vědu a její základní východisko Ekonomie - je věda o tom, jak lidé a společnost rozhodují o využití vzácných nebo omezených zdrojů ( výrobní faktory - půda ,kapitál, lidé a technologie - stroje ),které mají alternativní ( záměnné ) možnosti vyrábět různé komodity např. pšenice,maso,o­děvy,koncerty,sil­nice a jejich.
 2. ZÁKLADY EKONOMIE Neexistuje jednoznačná definice, v podstatě je to věda o činnostech, která se týká výroby a statků. Na základě pochopení jednotlivých jevů, E vypracovává chod E, který je nástrojem vlád
 3. Ekonomie. Základy ekonomie; Podniková ekonomika; Finance a finanční instituce; Zahraniční obchod; Cvičení, testy a témata samostatných prací z ekonomie; Co se v ekonomii neučí; Obchodní provoz - Maloobchod. Prodejna ; Velkoobchod; Retailingová firma; Čárový kód; Cvičení z maloobchodu; Testy z malobchodu; Právo v maloobchod
 4. I. Základy zbožíznalství Zbož. zkoumá: 1) Vlastnosti zboží 2) Škodlivé vlivy 3) Ochranou (Základy zbožíznalství, Ekonomie referát
 5. Politická ekonomie je v obecném smyslu mnohoznačný pojem, jehož obsahem jsou především snahy postihnout významné sociální, politické a ekonomické jevy a jejich vzájemné vztahy metodami různých společenských věd. Moderní odborná literatura pod pojmem politická ekonomie rozumí analýzu interakcí mezi politickým prostředím a ekonomickým systémem
 6. zÁklady ekonomie ekonomie - charakteristika, dělení; pojem ekonomika; statky, služby - dělení; výroba (výrobní faktory) a spotřeba ekonomické subjekty a sektory; 3 základní ekonomické otázky, ekonomické systémy - popi
 7. Základy ekonomie všech tří složek tělesné kultury (především však sportu) představují vybrané základní ekonomické aspekty těchto složek z hlediska institucionálního, mikroekonomického, makroekonomického a veřejné ekonomie. Řeší i vybrané regionální a komunální ekonomické aspekty spojené s kultivací území.

Začínáme podnikat: Základy ekonomie Peníze

Základy ekonomie Hospodá

Základy ekonomie (1): Obětované příležitosti 02. 09. 2012 31. 01. 2016 Petr Mach. Follow @@PetrMachMEP. 2012 září-říjen, Základy ekonomie. V sérii krátkých článků představíme jednoduchou formou několik základních poznatků ekonomie. V tomto prvním díle vysvětlíme podstatu nákladů obětované příležitosti Vybírejte z novinek a bestsellerů kategorie Učebnice ekonomie a ekonomiky. Dnes objednáte, zítra vyzvednete a můžete začít číst. Prohlédněte si aktuální nabídk Základy hledáme v klasické athénské filosofické škole (Sokrates, Platon, Aristoteles, Xenofon aj.). Dějiny ekonomického myšlení byly dlouhou dobu součástí myšlení filozofického. Xenofon: Xenofon je autorem názvu celé vědní disciplíny ekonomie, když pro svůj spis použil název Oikonomikos Již třetí vydání úspěšné učebnice obsahuje základy ekonomie, na kterých může student stavět při dalším studiu pokročilejších kurzů ekonomie. Obsah učebnice je standardní (odpovídající obsahu obdobných učebnic), je ovšem více zaměřen na česko

Základy ekonomie - Testy. 1. Kapitola - Základní ekonomické pojmy: test 2. Kapitola - Tržní mechanismus: test 3. Kapitola - Nabídka, vzájemné působení nabídky a poptávky: test 4. Kapitola - Ostatní trhy: test 5. Kapitola - Doprovodné jevy tržního mechanismu: test 6.. Otázka: Ekonomie a základy managementu Předmět: Ekonomie Přidal(a): bidinek Ekonomie - věda (teorie) o hospodářském životě společnosti, využívá sociologii, demografii, statistiku, právo, matematiku, filozofii atd 238 1002 Základy ekonomie (FS) Další informace: Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje Předmět je součástí následujících studijních plánů: 16 80 85 00 BVES TVA 2012 P základ (povinně volitelný předmět) 14 80 85 00 BVES MAT 2012 P základ (povinně volitelný předmět).

Úvod do ekonomiky - základní pojmy - Ekonomiko

 1. Proč nepřepisovat základy ekonomie a Newtonovy zákony Základ daně a položky snižující základ daně, § 20 - Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., znění k 31.5.2018 Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně, opravný daňový doklad, Díl 6 - Zákon o DPH č. 235/2004 Sb., porovnání.
 2. K přijímací zkoušce doporučujeme nastudovat učebnici Mankiw Zásady ekonomie. Jako alternativu lze použít také následující učebnice: P. a KADEŘÁBKOVÁ, J. Základy regionálních věd a veřejné správy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-304-9. Evroá unie. Evropa ve 12 lekcích. Lucemburk: Úřad pro.
 3. Ekonomie Stručný přehled teorie praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED, 2007, ISBN 80-903433-4-1. 04/22/2012 05:17:55 Title: ZÁKLADY EKONOMIE Last modified by: Martin Štorek.

Ekonomie - Zápisky z hodin - Předměty ZŠ+SŠ - Studijní

O projektu. Finance v praxi. Finance v praxi mají ambice mít značku vzdělávacího webu v oblasti financí a ekonomie. Obsah je primárně určen studentům ekonomických fakult. Stejně tak dobře může sloužit všem laickým zájemcům o finanční gramotnost Kniha: Základy ekonómie a ekonomiky (Rudolf Šlosár a kolektív). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus Klasické základy. Boettke a Donald Boudreaux, oba vedoucí členové AIER a profesoři na George Mason University, už pro tuto webovou stránku i jinam přínosně psali o teorii tržního procesu, přičemž plavali proti proudu moderní ekonomie, když tyto myšlenky kladli do čela a do těžiště Základy a základní problémy ekonomiky dopravy. Trhy jsou místa, kde se setkává nabídka s poptávkou, což platí i pro trhy dopravy. Výkony dopravy se produkují a spotřebovávají v prostoru mezi místem zdroje a místem cíle. Struktura trhu dopravy - K nabídce dopravy dochází nezávisle na existující potřebě dopravy

Doučování Liberec - Škola Populo

5EN102 Základy mikroekonomie. Přednášky. Program přednášek ZS 2020/21. Cvičení Cílem cvičení je naučit studenty soustavně a systematicky studovat, ekonomicky myslet, osvojit si práci se základními ekonomickými modely i analyzovat ekonomické problémy ve vztahu k hospodářské praxi Základy ekonomie skripta. Váš prohlížeč není podporován. Doporučujeme použít nejnovějš základy Ekonomie - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: základy Ekonomie. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac Ačkoliv je primárně určen zejména studentům Vysoké školy ekonomie a managementu, je podle mého názoru vhodný i pro studenty bakalářského stupně jiných vysokých škol. Obsahem si tento učební text klade za cíl seznámit studenty se standardními základy makroekonomie

Petr Ludwig | GrowJOB Institute

Otázka: Základy ekonomie a ekonomiky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): BS Oikos (dům, kde žije s hospodářem) + homos - zákon . Ekonomika - je oblast společenské praxe, která zahrnuje výroburozdělování, směnu a spotřeb Předmět Základy ekonomie se vyučuje 1 hodinu týdně ve 3. ročníku a 1 hodinu týdně ve 4. ročníku. Cílem předmětu je rozvíjet ekonomické myšlení žáků, umožnit jim pochopit mechanismus fungování tržní ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské činnosti a principu hospodaření podniku Předmět základy ekonomie seznamuje posluchače se základními problémy ekonomie, a to jak mikroekonomickými, tak makroekonomickými. Studenti se seznámí se nejdůležitějšími pojmy a jejich praktickými aplikacemi. Smyslem kurzu není podat vyčerpávající přehled oblastí ekonomie, ale na základních pojmech demonstrovat.

Ekonomie — testi.cz, online test

Tato dnes již velmi populární a úspěšná česká učebnice byla poprvé vydána v roce 1999. Kniha obsahuje základní kurz ekonomie, určený zejména pro bakalářský stupeň studia na vysokých školách. Šesté vydání přináší úpravu některých kapitol a dodatk - Dělbu práce můžeme rozčlenit do čtyřech skupin:a) Přirozená dělba práce - spočívá v rozdělení pracovních činností podle osobních přirozených dispozic Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ / Hlavní autor: Holman, Robert, 1953- Vydáno: (2000) Úvod do ekonomie pro střední školy / Hlavní autor: Holman, Robert, 1953- Vydáno: (2012 3. vydání. Již třetí vydání úspěšné učebnice obsahuje základy ekonomie, na kterých může student stavět při dalším studiu pokročilejších kurzů ekonomie. Obsah učebnice je standardní (odpovídající ob.. Základy ekonomie. Zuzana Dohnalová KAPITOLA ÚVOD DO EKONOMIE 1.1 Lidské potřeby 1.2 Statky a služby 1.3 Definice ekonomie 1.4 Mikroekonomie a makroekonomie 1.5 Myšlení v ekonomii 1.6 Metodologie ekonomie 1.7 Proč studovat ekonomii? Shrnutí Pojmy k zapamatování Otázky a úkoly 2. KAPITOLA ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ PROBLÉMY 2.1.

Učebnice Účetnictví I

ekospace.cz - přednášky mikro a makroekonomi

 1. Základy společenských věd. Psychologie. Ekonomie
 2. Základy ekonomie; Mediálně komunikační vzdělávání; Komplement; Úsek ředitele; Úsek strategie a rozvoje; Úsek ekonomický a provozní; Úsek ošetřovatelské péče a kvality; Úsek investic a investiční výstavby; Úsek léčebně preventivní péče ÚLP; Prac. odborné ambulantní péče; Zpět na přehled pracoviš
 3. Základy ekonomie Autor: Jiří Blažek Učebnice základů ekonomie. Vydání: Vydala Masarykova univerzita - právnická fakulta v nakl. Dplněk, 1996. Brožovan
 4. Základy rakouské ekonomie a libertarianismu. Nejdůležitější věcí, kterou bychom si měli uvědomit, je, že v praxi není možné provádět centrální plánování života lidí tak, aby bylo dlouhodobě úspěšné. Jen v ČR a na Slovensku žijí miliony lidí, z nichž každý je jedinečný ve svých schopnostech, zájmech i prioritách; tito lidé se svým okolím spolupracují.
 5. Základy EKONOMIE Inzerát byl odebran z oblíbených. 29 Kč Olomouc. Základy sociologie 1991, Základy politologie 1992 Inzerát byl odebran z oblíbených..
 6. Základy ekonomie FP-ZE Ak. rok: 2020/2021 Předmět pojednává o mikroekonomických vztazích a souvislostech, pojmech a nezbytných teoretických základech nutných pro mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí
 7. Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí
Leonid Javorský, Antonín Bobek, Rudolf Musil - Základy

Základní ekonomické pojmy - ekonomie Studijni-svet

3. října od 9:00 dojde k plánované odstávce knihovního systému z důvodu instalace nového service packu. Plánovaný termín ukončení prací je neděle 4. října v odpoledních hodinách Ekonomie II. (základy makroekonomie) Publikováno 22.11.2015 22.11.2015 administrator. Předmět makroekonomie-zkoumá ekonomické počínání celého státu. základní makroekonomické ukazatel Základy mikroekonomie jsou užitečnou knihou pro každého, kdo chce porozumět hospodářským procesům v jejich mikroekonomické rovině. Je určena nejen studentům ekonomických a podnikatelských fakult, ale také všem ostatním zájemcům o tuto oblast ekonomie

5EN103 Základy makroekonomie. Přednášky. Program přednášek prof. Zdeněk Chytil, CSc. LS 2019/20. Cvičení Cílem cvičení je naučit studenty soustavně a systematicky studovat a ekonomicky myslet, osvojit si práci se základními ekonomickými modely a analyzovat ekonomické problémy ve vztahu k hospodářské praxi Inzerát Základy ekonomie v okrese Hradec Králové, cena 335Kč, od IN na Sbazar.cz. Popis: Základy ekonomie - R. Holman, 2. vydání stav: jako nová Osobní předání: Hradec Králové, Pardubice, Litomyšl Doručení: Česká pošta nebo Zásilkovna, cena dle aktuálního ceník Ekonomie. eshop@vsfs.cz +420 210 088 800. Toggle navigation Toggle navigation Toggle search. 0 Základy statistiky. Lubomír Cyhelský, Eduard Souček. Publikace je přehledně... 130,00 CZK. Skladem: Ano. Kód: 2106. Ceny jsou v CZK včetně DPH. 1; Vysoká škola finanční a správní, a.s

Základy ekonomie. Přidat recenzi Autoři; Kategorie a témata; Bibliografické údaje; Čtenářské recenze. Zatím nehodnoceno :-( Vaše hodnocení Funkce je dostupná pouze pro přihlášené . Omlouváme se, ale hodnotit a komentovat knihy můžete pouze jako registrovaný uživatel po přihlášení.. Přijďte studovat kurz Základy podnikání. Komu je kurz určen: Všem, kteří chtějí začít podnikat nebo již podnikají a rádi by se orientovali v oblastech - marketing, ekonomie, pracovní a obchodní právo, komunikace, účetnictví, daně Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ Odborná literatura Již třetí vydání úspěšné učebnice obsahuje základy ekonomie, na kterých může student stavět při dalším studiu pokročilejších kurzů ekonomie Základy ekonomie, Již třetí vydání úspěšné učebnice obsahuje základy ekonomie, na kterých může student stavět při dalším studiu pokročilejších kurzů ekonomie. Obsah učebnice j

Objednávejte knihu Základy ekonomie v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Základy ekonomie a ekonomiky. Warning: sizeof(): - předmětem ekonomie je racionální chování člověka, které směřuje k uspokojování potřeb - potřeby - hmotné (materiální) x nehmotné (duševní) - individuální x kolektivní. Základy ekonomie. Kategorie: Ekonomie. Typ práce: Výpisky z knih, recenze. Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2. Charakteristika: Výpisky z knihy pojednávají o základech ekonomie. V základních hlavních přibližují její rozdělení a směry a seznamují se základními ekonomickými pojmy a principy od ekonomických. Koupit Koupit eknihu. Stručný průvodce a cvičebnice jsou doplňujícím textem k učebnici Základy ekonomie a vytvářejí předpoklady pro kvalitnější zvládnutí učebního textu

Ekonomie holman - Vyhledávání na Heureka

Základy ekonomie 1EKON. Vážení studenti, v této sekci najdete informace o předmětu Základy ekonomie Všechny informace o produktu Kniha Základy ekonomie, mezinárodních vztahů, logiky a teorie - Bílý Jiří, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Základy ekonomie, mezinárodních vztahů, logiky a teorie - Bílý Jiří Základy ekonomie V letošním školním roce volitelný předmět nebyl otevřen! Zájemci o kroužek astronomie se mohou přihlásit prostřednictvím těchto stránek, nebo jakýmkoliv jiným způsobem. V případě alespoň šesti zájemců bude kroužek otevřen

Základy ekonomie: dokument: BIVŠ Dějiny něměcka, Dějiny německy mluvících zemí, Ekonomie, Informační technologie, Komunikační praxe manažer. Základy ekonomie (7): Co je vidět a co není vidět. Petr Mach / 02. 11. 2013 31. 01. 2016. 2013 listopad-prosinec, Základy ekonomie. V sérii krátkých článků představujeme jednoduchou formou několik základních poznatků ekonomie. V tomto díle ukážeme, že vždy je něco za něco a že lidské jednání má vždy efekty. Již třetí vydání úspěšné učebnice obsahuje základy ekonomie, na kterých může student stavět při dalším studiu pokročilejších kurzů ekonomie. Obsah učebnice je standardní (odpovídající obsahu obdobných učebnic), je ovšem více zaměřen na českou ekonomickou realitu. Kniha obsahuje řadu příkladů, které ukazují, jak ekonomický život v naší zemi odpovídá. Trocha ekonomie může vést k paradoxním a nesmyslným závěrům. Ale hluboké pochopení ekonomie nás přivede zpět ke zdravému rozumu. Henry Hazlitt (1894 - 1993, ekonom a propagátor rakouské školy

Ekonomie Knihy.ABZ.c

Petr Mach: Základy ekonomie (2): Komparativní výhoda. 9.2.2013 ReformyCz Nezařazené. V sérii krátkých článků představujeme jednoduchou formou několik základních poznatků ekonomie. V tomto druhém díle ukážeme zázračný efekt dělby práce na základě komparativní výhody Všechny informace o produktu Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ Základy společenských věd II- základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomika,neformální logika. Hodnocení produktu: 0%. české, ekonomie, Fortuna, 2008, Bohuslav Eichler. Publikace poskytuje základní minimum poznatků ze státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky a neformální logiky. Znalost těchto základů patří ke.

Marketing (Základy marketingu) - učebnice učitele, 4

Ekonomie - bakalářské studium Masarykova univerzit

Právě jsi zde: Burza učebnic → Učebnice ekonomie → Ekonomie. Ekonomie Robert Holman. Tato dnes již velmi populární a úspěšná česká učebnice byla poprvé vydaná v roce 1999. Od té doby posloužila mnoha tisícům studentů k tomu, aby si osvojili základy této zajímavé disciplíny Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/287/virtual/www/domains/materialy-do-skoly.cz. Ekonomicko-správní fakulta : volný výběr : EKV-360 : Právnická fakult

Úvod do ekonomie - Khanova škol

Popis Stav Knihovna Sbírka Signatura Poznámky Čárový kód; Dostupné Měsíčn Cílem studia je seznámit studenty s pojmy, teoriemi, modelováním a kvantitativní analýzou v ekonomii a financích. Studium připravuje kvalifikované absolventy s hlubokými matematickými a statistickými základy využitelnými pro potřeby soukromé i veřejné sféry v oblastech ekonomie a financí Učebnice Ekonomie obsahuje základy ekonomie a je určena studentům bakalářského stupně. Tomu také odpovídá konstrukce otázek a příkladů této Sbírky - jedná se o přístup verbální a grafický, nikoli matematický ENL02E Základy obecné ekonomie (2) ENL07Z Základy obecné ekonomie (2) ENL70E Základy obecné ekonomie (2) ENL70Z Základy obecné ekonomie (2) ENL72E Základy obecné ekonomie (2) ENX02E Základy obecné ekonomie (2) ENX75E Základy obecné ekonomie (2) ENZ01E Základy ekonomických teorií (2) ENZ02Z Základy ekonomických teorií (2 Základy ekonomie, mezinárodních vztahů, logiky a teorie vědy 1.díl První díl z čtyřdílné učebnice Základů společenských věd nabízí studentům a široké veře

Informatika pro 1Digitální fotografie pro seniory | AlbatrosmediaChemická technika - UčebniceMapyObrPPT - 30Zábavné křížovky pro děti | Albatrosmedia

Základy ekonomie Kód předmětu MUE/AK3EK Organizační forma výuky Přednáška + Moodle Úroveň předmětu Bakalářský Rok studia nespecifikován Semestr Zimní: Počet ECTS kreditů 4 Vyučovací jazyk Čeština Statut předmětu Povinný Způsob výuky. základy soustavné filozofie jakožto snahy porozumět tomu, co jest; základy různých v d (anatomie, astronomie, biologie, ekonomie, geologie, meteorologie aj.); první zákony logiky a popis logických kategorií aj. Slavné citáty: Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. Otázka: Základy politologie Předmět: Společenské vědy Přidal(a): Kauly POLITOLOGIE = vědecká disciplína zabývající se studiem politiky. Původ slova z řečtiny polis=řecký městský stát a logos=věda, rozum. Zkoumání politiky neboli umění řídit stát má počátky ve starověkém Řecku a prohloubilo se v renesanci Zuzana Dohnalová: Základy ekonomie - Vazba: dobrá - Stránky: popsané - Rok vydání: 2011 Určení: pro střední školy Jazyk: český Autor: Zuzana Dohnalová Zboží je otestované a funkční a můžete ho do 14 dnů vrátit bez udání důvodu. Objednávejte pomocí formuláře níže, kam napište adresu, nebo se proklikněte odkazem k nám do eshopu, kde proveďte objednávku Základy managementu Management ( -angl. -to manage -řídit, původem z franc.ménagement, které má zase svůj kořen v slovu manus-ruka. to manage vs. T o control Management jako disciplína neposkytuje vy čerpávající a jasné návody, jak řídit jakoukoliv organizaci. Manaže ři zvládají a uplat ňuji základní manažerské praktiky, dovednost

 • Já kocour online cz dabing zdarma.
 • Symphysodon discus prodej.
 • The grill restaurant corinthia.
 • Stará ves nad ondřejnicí obecní úřad.
 • Jak napsat dopis paní učitelce.
 • Unicorn pooping commercial.
 • Jak nejrychleji odkyselit organismus.
 • Princip ostření objektivu.
 • Volně prodejný draslík.
 • Anastasia kuzminová instagram.
 • Verše do památníku pro vnučku.
 • Dračí srdce.
 • Pong gorila.
 • Ze sim karty nano.
 • Liverpool cestujlevne.
 • Albert recepty brambory.
 • Chytré děti.
 • Velikost snímače.
 • Telepizza.
 • Steroidy prodej recenze.
 • Použití cnc strojů.
 • Oční kapky pro psa.
 • Florbalový turnaj základních škol 2019.
 • Etnologie muni.
 • Freefilm to blokovaný účet.
 • Pediatr praha.
 • Telomery nobelova cena.
 • Univerzita munster.
 • Válka mezi severem a jihem.
 • Depositphotos recenze.
 • Interiérová designérka brno.
 • Trnovník akát plod.
 • What is googol.
 • Travian mega speed.
 • Ebola wikipedia.
 • Čertův krb.
 • Pixwords hmyz.
 • Poruchy vlasů.
 • Halloweenské výrobky z papíru.
 • Test na makulární degeneraci.
 • Angioedém príznaky.